Ledengroepbestuur

Het ledengroepbestuur openbaar accountants wordt gevormd door de volgende personen:

  • Annique van der Ha AA RB, voorzitter
  • Johan Nelemans MsC RA, plaatsvervangend voorzitter
  • Jeroen Brak RA
  • Antoinette Dijkhuizen RA
  • Erik van der Haar RA
  • Endymion Struijs RA

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit zes openbaar accountants met gezag, acterend zonder last of ruggespraak. Zij zijn evenredig verdeeld over kleine, middelgrote en grote kantoren. Zij hebben affiniteit met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep van openbaar accountants en onderkennen eventuele implicaties op de beroepsregelgeving. Bestuurders van de ledengroep LOA onderkennen het publieke belang dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de openbaar accountant wordt toegekend.

De samenstelling van het ledengroepbestuur openbaar accountants weerspiegelt de gevarieerde achterban, zowel in omvang van de kantoren, als in de verschillen in werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van AFM-vergunning).

Taken bestuur

Het ledengroepbestuur is per 16 december 2013 ingesteld door de algemene ledengroepvergadering van de NBA en heeft de volgende drie hoofdtaken:

  1. Adviseren en initiëren m.b.t. regels, standaarden en maatregelen voor de openbaar accountant.
  2. Deskundigheidsbevordering, vaktechnische specialismen, ledenondersteuning en beroepsontwikkeling.
  3. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de openbaar accountant, ook internationaal.

Ad 1
Het bestuur LOA heeft een adviesrecht inzake regelgeving betreffende de openbaar accountant. Belangrijke ontwikkelingen vanuit de praktijk, de internationale regelgeving, politiek en maatschappij kunnen aanleiding zijn om voorstellen voor regelgeving op te stellen. Deze voorstellen voor regelgeving worden bij het Adviescollege voor Beroepsreglementering ingebracht. Het bestuur LOA kan daarnaast zowel bij het Adviescollege als het Algemeen Bestuur thema’s en onderwerpen op het gebied van regelgeving aanbrengen. Bij het opstellen van deze voorstellen kan zowel van de capaciteit en expertise van het bureau van de NBA, als van de kantoren van de aan de ledengroep deelnemende leden gebruik worden gemaakt. 

Ad 2
De Ledengroep openbaar accountants heeft een adviserende en initiërende rol t.a.v. de beleidsprioriteiten van de groep van openbaar accountants. Hiertoe kunnen voorstellen bij het Algemeen bestuur worden ingebracht. 

Het bestuur LOA maakt zich daarnaast ook specifiek sterk voor de behartiging van de belangen van die leden die in en voor het mkb werkzaam zijn.