Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP)

Jaarplan en vergaderschema

Actueel

22 juni 2023 - Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Dit voorbeeld AUP is geënd op het Kader van de Pensioenfederatie. Dit zijn de afspraken die de Pensioenfederatie samen met DNB heeft gemaakt welke de pensioenuitvoerders moeten doen alvorens zij kunnen invaren naar het nieuwe pensioenstelsel.

COPRO heeft het voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen’ beoordeeld. » Ga naar het voorbeeld AUP werkprogramma

27 januari 2023 - NBA-handreiking 1144 betreft een update ten aanzien van IORP II op basis van ervaringen vanuit de interne auditfunctie en een update ten aanzien van de relevante regelgeving zoals genoemd in de handreiking (waaronder Pensioenwet e.a.). Overige wijzigingen zijn beperkt tot het schrappen van overbodige of dubbel opgenomen teksten en verder is de handreiking genderneutraal gemaakt. De consistentie met de overige handreikingen voor de financiële instellingen (1142 t/m 1145) is gehandhaafd. » Lees het nieuwsartikel

18 oktober 2022 - NBA-handreiking 1116 aangepast aan prognosetafel AG. NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting is geactualiseerd op basis van de nieuwe prognosetafel van het AG, de AG2022 (de oude tabel was AG2020). De handreiking bevat verder geen inhoudelijke aanpassingen. 

12 oktober 2022 - Consultatie herziene NBA-handreiking 1144 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij pensioenfondsen.  De nieuwe handreiking is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken van de wet- en regelgeving. » Lees het nieuwsartikel

28 april 2022 - De NBA heeft op 28 april 2022 op de consultatie van het conceptvoorstel besluit toekomst pensioenen gereageerd. Onze reactie is opgesteld in afstemming met de sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de NBA en wordt ondersteund vanuit de accountantsorganisaties die daarin vertegenwoordigd zijn. Zie de website internetconsultatie.nl

In de brief attenderen wij de minister op twee punten die wij in het kader van het conceptvoorstel Besluit toekomst pensioenen en deze ingrijpende hervormingsoperatie zien, namelijk:

 • Accountants kunnen overeengekomen specifieke werkzaamheden verrichten, en bevindingen rapporteren, maar daar kunnen accountants geen oordeel bij geven en;
 • Individuele deelnemers hebben een verantwoordelijkheid voor de juistheid van hun eigen basisgegevens.

Verder komt in deze brief aan de orde dat:

 • de gegevens van de pensioendeelnemers en de systemen op orde moeten zijn en blijven om de transitie succesvol uit te voeren;
 • de reguliere controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert en de resulterende verklaring die gegeven wordt, geven geen zekerheid over de datakwaliteit ten behoeve van het invaren naar het nieuwe pensioenstelsel.

8 april 2021 - Aanpassing HR 1143 paragraaf 4.3.2 Reikwijdte van de controle door de externe accountant.
Uit nadere afstemming is gebleken dat met de meest recente en beschikbare validatieregels, wordt geduid op de door de taxonomie-auteur (e.g. EIOPA voor SolvencyII) gepubliceerde validatieregels, en niet de aanvullende validatieregels die door DNB zijn gepubliceerd. Het laatste onderdeel van paragraaf 4.3.2.1 zal dus gewijzigd worden in: “Stel vast dat de meest recente en beschikbare validatieregels (EIOPA) zijn toegepast in het validatieproces en dat er uit de validatiecheck geen blokkerende uitzonderingen naar voren komen en dat niet-blokkerende uitzonderingen voldoende zijn verklaard.”

23 februari 2021 - SVP publiceerde een update van de open brief 'Pensioenen'.
Het pensioenakkoord leidt tot een majeure verandering van het stelsel en brengt een meerjarige transitieperiode met zich mee.  In december 2020 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden. Nu de pensioenfondsen bezig zijn met het opstellen van hun jaarverslag 2020 vragen wij met deze open brief aandacht voor de verantwoording van de risico’s en onzekerheden tijdens de overgangsperiode. In februari 2011 en in februari 2020 heeft de NBA open brieven pensioenen gepubliceerd. Door middel van deze open brief vraagt de SVP opnieuw aandacht voor een aantal signalen uit de eerdere open brieven en daarnaast aandacht voor de toelichting in het jaarverslag. Download de brief »

13 november 2020 - SVP publiceerde een notitie naar aanleiding van de vraag: wat doet de accountant aan de Code Pensioenfondsen? In september 2020 stelde de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen (MCCP) deze vraag tijdens een overleg met de NBA. In deze notitie gaan wij hier via vragen en antwoorden (Q&A’s) nader op in. Download de notitie »

20 februari 2020 – SVP publiceerde (een tweede) open brief 'Pensioenen'.
In juni 2019 is een pensioenakkoord gesloten waarbij op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Op 2 februari 2011 heeft de NBA een eerste open brief over pensioenen gepubliceerd. In die brief hebben accountants die pensioenfondsen controleren al aandacht gevraagd voor diverse signalen. Negen jaar later acht de SVP de signalen nog steeds actueel. Door middel van deze open brief vraagt de SVP opnieuw aandacht voor een aantal signalen. Download de brief »

 

Producten SVP

Taken

De SVP heeft de volgende taken:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het met betrekking tot de financiële sector te voeren beleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector op het gebied van accountantscontrole en aan controle verwante werkzaamheden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving door financiële instellingen.

Werkzaamheden

De SVP verricht ten behoeve van een adequate taakuitoefening de volgende werkzaamheden:

 • Onderhouden van contacten met de toezichthoudende en overkoepelende branche organisaties in de financiële sector.
 • Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten in binnen- en buitenland op de hiervoor genoemde gebieden.
 • Het verrichten of doen verrichten van studies uitmondend in studierapporten, discussienota's e.d.
 • Het analyseren en becommentariëren van ontwerpen van internationale controlerichtlijnen en verslaggevingsrichtlijnen die specifiek betrekking hebben op financiële instellingen, alsmede het ondersteunen van de ter zake in internationaal verband opererende NBA-vertegenwoordigingen.
 • Het ondersteunen van de NBA-vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) op het gebied van de verslaggeving van beroepsgenoten door middel van richtinggevende publicaties ten behoeve van de uitoefening van de accountantsfunctie in de financiële sector.
 • Het geven van voorlichting aan de leden en het bevorderen van gedachtewisselingen tussen leden en in het kader daarvan meewerken aan studieconferenties e.d.

Samenstelling

 • A. (Amanda) Korver-Heins RA (voorzitter)
 • S.B. (Steven) Spiessens RA
 • drs. A.A.A. (Astrid) Langeveld RA CISA
 • drs. P. (Peter) Smit RA
 • drs. H.C. (Henk) van der Rijst RA
 • drs. C.A. (Kees) Harteveld
 • drs. A. (Anne) Laning RA
 • S.H. (Shuk-ha) Alberink-Hau RA
 • J.H.C.A. (Iwan) van der Wijst RA RE CIA
 • E. M. (Emile) van der Hall RA
 • W.J.P. (Werner) Hoeve RA
 • drs. R.S. (Steven) Gokoel RA

Handige links

Contact

Melissa Klaver-Drost (324x324)
Melissa Klaver-Drost RA Secretaris SVP 020 3010485