Kort verslag seminar/webinar Asset Management - impact nieuwe ontwikkelingen

Op vrijdag 21 mei 2021 vond een door de Sectorcommissie Asset Management georganiseerd webinar plaats over de impact van (de uitdagende) ontwikkelingen in de sector van vermogensbeheer.

Doel van dit seminar is accountants in de sector en andere betrokkenen en geinteresseerden te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen in de asset management sector. Dit geschiedde door deskundige inleiders die als adviseur, accountant of toezichthouder werkzaam zijn in de sector en de risico’s en valkuilen voor de (naleving van de) wettelijke eisen in het perspectief van een beheerste en integere bedrijfsvoering goed kunnen inschatten.

Kees Roozen opende als dagvoorzitter (en voorzitter van de SAM) het seminar en gaf aan dat er veel uitdagingen liggen voor accountants en toezichthouders als het gaat om de implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving, de beheersing van (toenemende) uitbestedingsrelaties en de betekenis van de IFR/IFD (Investment Firm Directive/Investment Firm Regulation). Maar ook duurzaamheid is een onderwerp wat ter sprake kwam en wat volop in de belangstelling staat en waar grote uitdagingen liggen voor de vermogensbeheerders, toezichthouders en accountants.

Alex Poel van Charco & Dique gaf als eerste spreker een prima overzicht van de grote regeldruk in deze sector. Als voorbeeld gaf hij aan dat in het eerste kwartaal van 2021 voor beleggingsondernemingen al 80 en voor beleggingsinstellingen al 75 (relevante) publicaties zijn uitgebracht. Met behulp van een eigen ontwikkelde softwaretool kon hij de impact van alle gewijzigde en nieuwe wet- en regelgeving goed in kaart brengen en de gevolgen voor de sector duiden. Grote uitdaging blijft toch om dit op een toereikende wijze te implementeren in de bedrijfsvoering van (vooral kleinere) beleggingsinstellingen en –ondernemingen.

Toezichthouders Gerwin van de Steeg en Paul van der Linden (AFM) gingen uitgebreid in op de verschillende uitbestedingsrelaties die zich voordoen in de AM-sector. De ontwikkelingen en onderzoeken van de laatste jaren worden toegelicht en verwezen wordt naar de diverse publicaties (o.a. sectorbrieven) op de website van de AFM. De aandachtspunten en verwachtingen ten aanzien van risico’s, beleid, procedures, inhoud uitbestedingsovereenkomst e.a. worden uiteengezet om zodoende geen onduidelijkheid te laten bestaan over de normen die de AFM op dit gebied hanteert in haar toezicht op de sector. De risico’s zijn soms groot als, bijvoorbeeld vanwege het niet duidelijk zijn van verantwoordelijkheden, maatregelen niet of niet adequaat worden ingevuld. Boodschap is dat accountants (in de opdracht tot controle van de jaarrekening) en toezichthouders goed samen kunnen optrekken om verbeteringen in de maatregelen in beheersing van uitbestedingsrelaties te realiseren.

Na de pauze gaf Joris Ottow (DNB) een presentatie over de nieuwe IFD/IFR. Door deze nieuwe Richtlijn/Verordening is meer maatwerk aangebracht in de kapitaaleisen die door de wet gesteld worden aan beleggingsondernemingen (voor eigen rekening of voor rekening van derden) en AIFMD- en UCITS-beheerders met MiFID-diensten.  Joris Ottow roept accountants op om bij de controle (van de jaarrekening) voldoende aandacht te besteden aan de onderliggende berekeningen van de nieuwe kapitaaleisen en de naleving van deze kapitaaleisen. DNB merkt hierbij op dat ze regelmatig foutieve berekeningen of interpretaties van kapitaaleisen constateren.

Tenslotte gaf Marco Frikkee (KPMG) een helder inzicht in de (aankomende) wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid (SFDR en CSRD). Belangrijk is het streven naar  eenduidige definities en classificaties zodat ook accountants hun controlewerk adequaat kunnen uitvoeren.