Kort verslag kennissessie ‘Wet op het financieel toezicht en de controle van de jaarrekening in Asset management’

Vrijdag 15 januari vond er een webinar/kennissessie (Wft en de controle  van de jaarrekening in asset management) plaats voor met name accountants werkzaam bij de kleinere accountantskantoren die controles uitvoeren bij beleggingsinstellingen (BI’s) en/of beleggingsondernemingen (BO’s) en werkzaam zijn bij de (kleinere) beheerders van BI’s en/of BO’s.

De kennissessie stond onder voorzitterschap van Kees Roozen (tevens voorzitter van de Sectorcommissie Asset Management (SAM) en werkzaam bij KPMG). Verdere bijdragen werden er geleverd door Theo de Groot (lid SAM en directeur van Fact Accountants en Adviseurs), Jacques Visser (senior toezichthouder bij DNB) en Ella van Kranenburg (advocaat bij Keijser van der velden).  

Handreiking 1142

Centraal stond de consultatieversie van handreiking 1142 (reacties kunnen worden gegeven tot 22 februari). De handreiking was aangepast op een aantal onderdelen om verduidelijking te geven over de (toepassing van de) complexe wet- en regelgeving (bv wanneer is sprake van wettelijke controles en welk regime voor de inrichting van de jaarrekening van toepassing is). Maar ook het beleid van DNB ten aanzien van kapitaalbuffers en liquiditeit is meer expliciet opgenomen en er wordt vooruitgelopen op de invoering van nieuwe Europese wetgeving (IFR/IFD). De handreiking behandelt bepaalde onderwerpen (meldplicht, toetsing en beoordeling organisatie-inrichting en risicobeheersing, controle jaarrekening en/of staten, regelgeving prudentiële eisen) die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn opgenomen en die voor de accountant een belangrijk onderdeel zijn van de controle van de jaarrekening. Uiteengezet is bijvoorbeeld de wettelijke meldplicht die de accountant heeft en die de aandacht van de toezichthouder heeft omdat de indruk bestaat dat er nog te weinig gemeld wordt.

Wet- en regelgeving

In de kennissessie wordt de (min of meer) voortdurende aandacht voor het ‘in control’-zijn op het gebied van het naleven van wet- en regelgeving benadrukt. Voor de kleinere BI’s/BO’s een lastig onderwerp omdat de kosten van het implementeren en monitoren/beheersen van de (complexe) regelgeving hoog zijn en proportionaliteit niet gemakkelijk is toe te passen. Ook accountants vinden dit een lastig onderdeel van de controle. Enerzijds omdat de impact op de controle van de jaarrekening gering lijkt en anderzijds omdat de accountant af moet gaan op wat de organisatie zelf doet om in control te zijn en te blijven (COS 315/COS 250). Vaak zijn interpretaties en maatwerk nodig om goed te kunnen bepalen of de naleving (proportioneel) in orde is of dat toch meer nodig is.

Uitkomsten kapitaalonderzoek

Jacques Visser ging in op de uitkomsten van het kapitaalonderzoek en benadrukte dat relatief veel BI’s en BO’s het kapitaal (toetsingsvermogen) niet helemaal juist berekenen. Dit komt omdat de regelgeving voor bepaling van het kapitaal complex is en de duiding van wat tot het kapitaal behoort vaak een ingewikkelde juridische beoordeling vergt.

Wwft ontwikkelingen

Ella van Kranenburg gaf een schets van de Wwft ontwikkelingen (meldplicht in samenhang met de meldplicht vanuit de Wft), outsourcing en de verantwoordelijkheden en beheersvraagstukken die hierbij spelen, nieuwe Europese wetgeving IFR/IFD (die in juni ingaat) en de Sustainable Financial Disclusure Regulation (SFDR) die in delen wordt ingevoerd (te beginnen in maart) en waarbij accountants ook een rol gaan krijgen.

Richtsnoeren Wwft

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er bij toezichthouders veel aandacht is voor (volledige en juiste naleving van) de Wwft bepalingen door BO’s en BI’s. De NBA heeft onlangs een definitieve richtsnoeren gepubliceerd die de accountant richting geeft bij zijn controle van de jaarrekening en het, indien daar aanleiding toe is, melden van ongebruikelijke transacties.

In het kader van de kennissessie willen wij nog wijzen op nuttige informatie: