Een stagebureau benoemt een beoordelaar op grond van het competentieprofiel voor de beoordelaars. Het stagebureau bepaalt wie jij als beoordelaar krijgt toebedeeld. Een beoordelaar wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming van weer 4 jaar. Tijdens de benoemingsperiode bewaakt het stagebureau de kwaliteit van de activiteiten van de beoordelaars.

Wat doet de beoordelaar?

De beoordelaar heeft 3 rollen: hij is procedurebewaker, procesbewaker en kwaliteitsbewaker. Als procedurebewaker gaat de beoordelaar na of de praktijkbegeleider de trainee optimaal begeleidt. Wanneer een praktijkbegeleider niet goed functioneert, meldt de beoordelaar dit aan het bestuur van het stagebureau.

Als procesbewaker gaat de beoordelaar na of de te beoordelen werkzaamheden passen bij het groeiproces van de trainee. De beoordelaar moet steeds een inschatting maken van het niveau waarop de trainee functioneert.

In de rol van kwaliteitsbewaker gaat de beoordelaar na of de praktijkbegeleider voldoet aan het competentieprofiel voor de praktijkbegeleiders, of de trainee beschikt over een geschikte praktijkopleidingsplaats en of de rapportages van voldoende niveau zijn en voldoende mate inzicht geven in de eindtermen die de trainee moet behalen.

De beoordelaar voldoet aan het competentieprofiel voor de beoordelaars.

Download

Beoordeling rapportages

Jouw beoordelaar beoordeelt tijdens je praktijkopleiding jouw rapportages. Het gaat dan om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), het jaarplan, de half jaarrapportage en de jaarrapportage. Jouw beoordelaar deelt zijn bevindingen met je praktijkbegeleider. Als de beoordelaar van mening is dat een rapportage onvoldoende is en aanpassing behoeft, stemt jouw praktijkbegeleider dit met jou af. De beoordelaar bewaakt dus het praktijkopleidingsproces  en zorgt er voor dat je praktijkbegeleider jouw op een goede wijze beoordeelt.