Gebruik de Ontwikkelaanpak Audit bij voorbereiding CSRD assurance

Op korte termijn is er nog geen zekerheid over de verplichtingen van accountants die CSRD assurance willen gaan verstrekken. Het is belangrijk dat accountants binnen hun pe-verplichting zorgen dat ze vakbekwaam en deskundig worden op het gebied van duurzaamheid en zich zo voor bereiden op CSRD assurance. De NBA adviseert hiervoor het volgende pad.

  • In het PE-portfolio kan een leerdoel worden opgenomen dat gekoppeld is aan het verkrijgen van de vakbekwaamheid en deskundigheid om in 2024 of 2025 CSRD assurance te verstrekken .
  • Maak daarbij gebruik van het PE-ontwikkelaanpak duurzaamheid om te bepalen op welke specifieke vlakken u zich kunt ontwikkelen.

De noodzakelijke kennis, vaardigheden en gedrag die bij het verstrekken van CSRD assurance hoort staan vermeld in onderstaand schema.

De NBA verwacht dat de leerdoelen die in deze matrix zijn benoemd bij ‘Basis’, ‘Onthouden en Begrijpen’ en ‘Toepassen en Analyseren’, in ieder geval relevant zijn als onderdeel van een eventuele verplichting voor het verstrekken van CSRD assurance.

Bij het PE-onderwerp duurzaamheid is een verplicht minimum aantal uren scholing van 8 uur opgelegd. Deze 8 uur is gericht op accountants in alle geledingen van het accountantsberoep. Voor de accountants die CSRD assurance willen afgeven zal een uitgebreider ontwikkeltraject nodig zijn waarbij de leerdoelen in het PE ontwikkelaanpak kunnen ondersteunen.

Indien na het bekend worden van de vereisten om CSRD assurance af te mogen geven blijkt dat de leerdoelen moeten worden aangepast, dan is het in de PE-portfolio-methodiek ook mogelijk om het leerdoel bij te stellen.

Huidige stand van zaken

De implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) kost tijd. De NBA werkt achter de schermen aan de voorbereiding op de implementatie. Belangrijke discussiepunten zijn daarbij de volgende:

  • Mogen alle, in het accountantsregister ingeschreven, accountants met een controlebevoegdheid straks assurance verstrekken bij de duurzaamheidsinformatie die organisaties op basis van de CSRD in het bestuursverslag gaan opnemen (hierna CSRD assurance)? Of is dat alleen toegestaan door acccountants die een aanvullende duurzaamheidsaccreditatie behalen?
  • Welke verplichte permanente educatie (zoals voorgeschreven in de CSRD) is nodig om de accountants die CSRD assurance willen verstrekken voldoende op te leiden om ook de vakbekwaamheid en deskundigheid te hebben om deze informatie van assurance te voorzien?
  • Op welke manier gaat de NBA toetsen of accountants deze vakbekwaamheid en deskundigheid hebben bereikt?

De NBA buigt zich over deze vragen, terwijl de overheid bezig is met de implementatie van de CSRD in de Nederlandse wet.

Download