• Herijking van het beroepsprofiel (of profielen) van de accountant;
  • De wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam.

Ten behoeve van haar opdracht doet de expertgroep deze oproep om mee te denken.

In hun vierde en vijfde voortgangsrapportages adviseren de Kwartiermakers de minister van Financiën een grondige herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. Als redenen noemen zij onder meer: de opleiding zit overvol, de stringente toepassing van eindtermen staat innovatie in de weg en de omgeving waarin de accountant werkt verandert snel.
 
Ook het NBA-bestuur heeft in het jaarplan 2023 en tijdens de ALV in december 2022 aangegeven dat er voor de opleiding sprake is van de noodzaak tot 'een fundamentele heroriëntatie' die moet leiden tot een aangepast beroepsprofiel en aanpassingen in het onderwijs. 

Opgeteld is dit dan ook hét moment om uw visie hierop met ons te delen. U doet dit rechtstreeks aan ons als expertgroep via: Beroepsprofiel@nba.nl.

Denkt u mee?

Omdat u zelf (bijna) accountant bent, omdat u (of uw organisatie, commissie, opleiding, vereniging) nauw betrokken bent bij het werk van de accountant, omdat u gebruik maakt van de diensten van de accountant als klant, als toezichthouder, omdat u accountancystudenten opleidt, of omdat uw eigen werk het werk van de accountant raakt. Uw visie op bovenstaande vragen doet ertoe.

Wat gebeurt er met uw visie?

Uw visie nemen wij graag mee in onze overwegingen om tot een gedegen advies te komen. Om de visies uit het stakeholdersveld op te halen zijn er twee initiatieven vanuit de expertgroep:

  • deze oproep om uw visie op de onderwerpen zoals hierboven benoemd, met ons te delen;
  • een groot aantal rondetafelgesprekken op uitnodiging met groepen stakeholders.

Wij willen u vragen om uw visie schriftelijk, zo compact en concreet  mogelijk met ons te delen, bij voorkeur voor 19 mei, zodat wij de ronde tafels, die daarna plaatsvinden, zo effectief mogelijk benutten.

Mocht u toch later nog zaken willen aanreiken, dan zien we uw bijdrage nog steeds graag tegemoet. Soms komen goede ideeën op andere momenten. Vanaf half juni gaan we schaven en schrijven aan het uiteindelijke advies in september.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u, ook al is de tijd beperkt, uw visie met ons deelt.

Met hartelijke groet,

Prof. Dr. Edith Hooge
Prof. Dr. Leen Paape RA RO CIA
Drs. Margreeth Kloppenburg, secretaris

Expertgroep Herijking beroepsprofiel en (stelsel van) opleiding accountant