De NBA benadrukt in haar brief aan de MC dat ondernemingen in toenemende mate met risico's te maken krijgen, "zoals klimaatverandering, een ingrijpende pandemie, waterstress, sociale ongelijkheid, bedreiging van de biodiversiteit en ernstige geopolitieke ontwikkelingen".

Ook ESG-risico's (environmental, social en governance) "worden steeds prominenter", net als de bijdrage aan oplossingen die de maatschappij van ondernemingen verwacht. "Steeds vaker komen deze issues derhalve ook op 'het bord' van accountants", aldus de beroepsorganisatie. "Een effectieve Code kan in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van het risicomanagement van ondernemingen (inclusief materiële ESG-risico's), het voorkomen van fraude en het waarborgen van de continuïteit van ondernemingen."

VOR

De NBA betreurt het daarom dat enkele eerdere aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancy (Cta) in de governance code nog geen plek hebben gekregen en pleit ervoor om die alsnog over te nemen. "De minister van Financiën heeft de wens uitgesproken dat de reikwijdte van het in control statement wordt uitgebreid van uitsluitend financiële verslaggevingsrisico's naar ook operationele en compliancerisico's. Wij zijn het hier volledig mee eens", aldus de NBA.

Versterking van de keten draagt bij aan betere controlekwaliteit en daarom ziet de beroepsorganisatie "absoluut een meerwaarde in een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen, zoals geïntroduceerd in het onderzoek van de Universiteit van Leiden in opdracht van het ministerie van Financiën".

In de actualisatievoorstellen van de Monitoring Commissie is die verplichting niet opgenomen en de NBA dringt er bij de MC op aan om dat alsnog te doen. Eind maart werd tijdens een debat tussen Tweede Kamerleden en minister Kaag van Financiën ook aandacht gevraagd voor de VOR. Ook de minister wil een en ander graag in de code verankeren.

Communicatie

De NBA vraagt ook aandacht voor een aanbeveling van de Cta gericht op verbetering van de communicatie van de raad van commissarissen met aandeelhouders, over onder andere de selectie van de accountant. Verder wil de NBA dat in de code meer aandacht wordt geschonken aan cultuur en gedrag. "Een juiste toon aan de top is van essentieel belang voor de cultuur en risicobeheersing van de onderneming. Goed voorbeeldgedrag doet volgen."

Eind 2022 zit het werk van de Monitoring Commissie erop. De NBA spreekt in de brief waardering uit voor de inspanningen van de MC en roept die tegelijk op om verdere verbeteringen in de code te implementeren. "De NBA wil daaraan een constructieve bijdrage leveren, want een goede en heldere implementatie van de Code is van belang voor iedereen."

De Monitoring Commissie verwacht de governance code eind dit jaar te actualiseren.

Download