Volgens de NBA is een onbalans ontstaan tussen controle-inspanningen en de daarmee gemoeide kosten enerzijds en het maatschappelijk nut anderzijds. De controle heeft het karakter van zoeken naar 'een speld in een hooiberg', met als extra complicerende factoren het effect van versnipperde en moeilijk leesbare juridische regels, wisselende kwaliteit bij de instellingen, stapeling van overgangsrecht, strenge/lage materialiteit en foutherstel. Mede in het kader van de NBA Blauwe Brigade bestaan er dan ook vragen over de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en economische doelmatigheid van de huidige WNT. Dit is ook zo verwoord in het oordeel van NBA/COPRO over de controleprotocollen WNT 2018 en 2019.

Belangrijkste NBA-voorstellen doelmatigheid WNT

Onze belangrijkste voorstellen zijn:

  • De invoering van een WNT-register en/of vraagbaak;
  • Het beperken van de wettelijke normering tot het ministerssalaris, waarbij de sectorale regelingen zouden kunnen worden vervangen door sectorale beloningscodes;
  • Voor de uitvoering, verantwoording en controle de WNT-grondslag mogelijk meer en beter te laten aansluiten op al bestaande grondslagen (bijvoorbeeld harmoniseren met het fiscale loonbegrip en/of baten/lasten verslaggevingsregelgeving);
  • Het buiten beschouwing laten c.q. niet meer normeren van bezoldigingen op termijn (pensioenpremies);
  • Meer, toegankelijker en actievere informatieverschaffing aan koepels en instellingen.

Praat mee tijdens de rondetafelbijeenkomst op 12 november en help mee de concept-inbreng van de NBA verder aan te scherpen. Na de bijeenkomst stellen wij de definitieve versie van onze inbreng op die wij eind november naar de minister van BZK zullen sturen.

Concept NBA-inbreng