Werkzaamheden accountant bij het ICARAP-document

De NBA en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben contact gehad over de reikwijdte en verwachtingen van DNB ten aanzien van de rapportage van de externe accountant bij het ICARAP-document indien een beleggingsonderneming geen interne auditfunctie heeft.

DNB heeft dit jaar aan een aantal beleggingsondernemingen verzocht om een auditrapport bij het ICARAP-document1 dat sommige instellingen periodiek aan DNB moeten verschaffen. Het onderzoek dient in beginsel uitgevoerd te worden door de interne auditfunctie van de betreffende beleggingsonderneming. Echter, is gebleken dat niet alle desbetreffende beleggingsondernemingen over een interne auditfunctie beschikken. Daarom is dit verzoek ook terecht gekomen bij een of meerdere externe accountants. Naar aanleiding van dit verzoek hebben de NBA en DNB contact gehad over de reikwijdte en verwachtingen van DNB ten aanzien van de rapportage van de externe accountant in het geval dat de beleggingsonderneming niet over een interne auditfunctie beschikt 2.

Qua scope verwacht DNB dat bij het onderzoek tenminste aandacht wordt besteed aan de onderstaande onderwerpen:

  • Uitvoering van het ICARAP-proces. Onderwerpen waar DNB aan denkt zijn de governance, rollen en verantwoordelijkheden rondom de totstandkoming van het ICARAP-document;
  • Interne consistentie en volledigheid van het ICARAP-document;
  • Aansluiting van de gepresenteerde cijfers in het ICARAP-document met de jaarrekening van de beleggingsonderneming en /of achterliggende administratie; en
  • Toepassing van het IFR Pijler 1 eigenvermogensvereiste.

DNB verwacht dat het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van Standaard 4400 ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden’. De beleggingsonderneming en de accountant stemmen vervolgens met de toezichthouder af teneinde een erkenning te verkrijgen dat deze specifieke invulling van de werkzaamheden geschikt zijn voor het doel van de opdracht.

1 factsheet-ifr-ifd.pdf (dnb.nl): “Solide, doeltreffende en alomvattende regelingen, strategieën en processen voor de permanente evaluatie en instandhouding van de bedragen, de samenstelling en de verdeling van het interne kapitaal en de liquide activa die zij toereikend achten om de aard en de omvang van de risico’s te dekken die zij voor anderen kunnen inhouden en waaraan de beleggingsondernemingen zelf blootstaan of kunnen worden blootgesteld.” 

2 Het onderscheid tussen de interne en externe accountant is gemaakt op basis van de veronderstelling dat de interne auditfuncties inmiddels afspraken met DNB hebben gemaakt over de invulling van het verzoek en dat nadere verduidelijking niet nodig is. De bijgevoegde toelichting inzake de reikwijdte en aard van de opdracht kan echter ook door de interne auditfunctie gebruikt worden.