Eerste reactie NBA op eindrapport Kwartiermakers en rapport Expertgroep

Vandaag hebben de Kwartiermakers toekomst accountancysector hun eindrapport 'Druk en Tegendruk' aangeboden aan de minister van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn zeer erkentelijk voor hun belangrijke werk. Het eindrapport verdient nadere bestudering; dat is wat de NBA de komende dagen gaat doen.

De beroepsorganisatie ziet in het rapport veel aanknopingspunten om het gesprek met de sector en stakeholders over verdere kwaliteitsverbetering voort te zetten. Die uitnodiging van de Kwartiermakers neemt de NBA graag aan. Voorafgaand aan de ledenvergadering op 11 december spreekt de NBA daarnaast met haar leden om hun reacties op te halen. De Kwartiermakers leggen terecht nadruk bij de rol en verantwoordelijkheid van alle partners in de keten, maar er ligt vooral een grote opdracht bij de sector.

Samen met het rapport van de kwartiermakers is ook een rapport aangeboden door de Expertgroep, die zich de afgelopen maanden heeft gebogen over het beroepsprofiel en de opleiding voor het accountantsberoep. De NBA was mede-opdrachtgever van dit rapport. Daarbij staat de toekomstbestendigheid van het beroep centraal: enerzijds de bijdrage die accountants leveren aan het publiek belang en anderzijds de aantrekkelijkheid van het beroep, om zo voldoende instroom te kunnen bewerkstelligen.

Veel aanbevelingen van de Expertgroep vergen nadere uitwerking. De NBA stelt vast dat sommige voorstellen aansluiten bij wensen die binnen de sector en ook bij het NBA-bestuur leven. Een van die aanknopingspunten is de erkenning van het belang van accountants in de samenstelpraktijk. Positief is de NBA ook dat, om eindeloos stapelen van nieuwe taken in een toch al vol beroep (en opleiding) het hoofd te bieden, wordt gekozen voor een onderscheid tussen een basis accountant en verschillende specialisaties. Dat maakt verbreding van de instroom beter mogelijk.

De NBA is ook de Expertgroep, bestaande uit Leen Paape, Edith Hooge en Margreeth Kloppenburg, veel dank verschuldigd voor hun uitgebreide rapport.  

Kwartiermakerstoekomstaccountancysector_21november2023_600x375.jpg