Werkwijze Belastingdienst gewijzigd: gemotiveerde bezwaarschriften tegen box 3 worden tijdelijk aangehouden

Update naar de stand van zaken per 4 april 2023.

In de maand maart hebben de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst wederom met elkaar overlegd over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3. In dit gesprek is de werkwijze van de Belastingdienst inzake de behandeling van de binnenkomende bezwaarschriften box 3 besproken. Dit heeft geleid tot een praktische oplossing voor zowel de Belastingdienst als de belastingplichtigen en hun fiscaal dienstverleners.

Praktische werkwijze: een korte motivering leidt tot aanhouden bezwaar box 3

De Belastingdienst heeft haar werkwijze over de behandeling van de bezwaarschriften box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 tijdelijk gewijzigd. Deze gewijzigde werkwijze van de Belastingdienst gaat per direct in. Dit betekent dat de Belastingdienst momenteel in beginsel geen uitspraken doet op verzoeken en bezwaren betreffende belastingjaren 2017 t/m 2021 waar alleen op stelselniveau of individueel niveau tegen het Besluit rechtsherstel box 3 c.q. de Wet rechtsherstel box 3 wordt opgekomen. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, volstaat niet slechts pro forma bezwaar. Het bezwaar zal – zij het summier – gemotiveerd moeten zijn. Dit houdt in dat het bezwaarschrift box 3 tegen het rechtsherstel bijvoorbeeld tenminste de volgende zin moet bevatten: "het werkelijk behaalde rendement is lager dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen". Van belang daarbij is dat in het bezwaarschrift wordt aangegeven welke vermogenscategorieën in box 3 het betreft (zonder dat dit cijfermatig moet worden onderbouwd). Hiermee kan de Belastingdienst de bezwaarschriften betreffende box 3 beter categoriseren. De bovenstaande tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst houdt dus in, dat pro forma bezwaarschriften zonder bezwaargronden niet worden aangehouden. De Belastingdienst zal in die gevallen om een nadere motivering verzoeken.

Verzoek Belastingdienst: geef aan de hand van lijst aan welke gronden voor het bezwaar van toepassing zijn

De Belastingdienst heeft op 3 april 2023 een lijst met mogelijke gronden voor bezwaar tegen box 3 gedeeld. Het verzoek van de Belastingdienst is om bij nieuwe bezwaarschriften en bij bezwaarschriften die slechts summier zijn gemotiveerd handmatig in het bezwaarschrift of in de aanvulling daarop aan te geven welke gronden voor het betreffende bezwaar van toepassing zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de lopende procedures bij de Hoge Raad, maakt dit een versnelling mogelijk in de afhandeling van deze bezwaren. De belangenorganisaties steunen deze werkwijze.

De lijst met bezwaargronden box 3 van de Belastingdienst is niet limitatief en bevat de volgende bezwaargronden:

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
 • Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding
 • Anders, beschrijf

Stel vooralsnog Belastingdienst niet in gebreke

Om deze tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst te laten slagen, roepen de belangenorganisaties hun leden/achterban op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist. Aangegeven is dat het aanhouden plaatsvindt tot duidelijkheid vanuit de staatssecretaris wordt gegeven over de aanpak van de bezwaren tegen het rechtsherstel. Wanneer die duidelijkheid er komt en waar dat van afhangt is nu nog onduidelijk.

Komende bezwaarschriften box 3 over 2022

Voor de nog op te leggen definitieve aanslagen inzake het belastingjaar 2022 vindt er nog overleg plaats tussen de belangenorganisaties en het ministerie van Financiën/Belastingdienst.