NBA consulteert herziene handreiking: de Accountant in de Algemene Vergadering

Vandaag publiceert de NBA het concept van Handreiking 1118 'Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders' voor consultatie. De belangrijkste wijziging in de handreiking is dat de NBA accountants vraagt om, na afstemming met de voorzitter van de algemene vergadering, meer transparantie te geven over de bevindingen van de accountant tijdens de controle.

De NBA zoekt hierbij aansluiting bij de bepaling in lid 2 van artikel 2:107 BW waarin staat: Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen haar (NBA – de algemene vergadering) alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

Informatie afstemmen

Net als bij kernpunten van de controle gaat de NBA er wel vanuit dat de accountant zaken die gedeeld worden met de Algemene vergadering eerst heeft gedeeld met het Management en de Raad van Commissarissen. Ook adviseert de NBA dat de accountant die informatie afstemt met deze partijen, omdat de verplichting om informatie te delen met de algemene vergadering rust op het bestuur en de raad van commissarissen en niet op de accountant.

Ruimte om stem te laten horen

Mochten aandeelhouders dan van mening zijn dat er onvoldoende informatie met hen wordt gedeeld in de aandeelhoudersvergadering dan moeten zij het bestuur en de raad van commissarissen daarop aanspreken en niet de accountant. De NBA verwacht wel van accountants dat zij als het bestuur en de raad van commissarissen hen de ruimte geven om hun stem te laten klinken en transparante te zijn, dit ook daadwerkelijk doen.

Consultatievragen

De NBA wil graag antwoord op de volgende vragen:

  • Verwacht u dat de aanpak in de handreiking zal leiden tot meer transparantie naar de aandeelhouders?
  • Sluit de handreiking voldoende aan bij de verantwoordelijkheden van bestuur / raad van commissarissen, accountants en aandeelhouders?
  • Ziet u binnen de wettelijke kaders meer ruimte voor de accountant om transparant te zijn naar aandeelhouders?
  • Zijn er andere zaken die u onder de aandacht van de NBA wilt brengen met betrekking tot dit onderwerp?

De consultatie van het concept duurt tot en met 23 december 2022. Reacties kunnen opgestuurd worden naar consultaties@nba.nl.

Openbaarmaking reacties

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. In principe worden reacties daarom openbaar gemaakt. Wij vragen u om bij de indiening van uw reactie aan te geven of u akkoord bent met openbaarmaking. Zodra reacties binnenkomen worden ze door ons geplaatst.