De impact van duurzaamheid op de assetmanagement-sector en de rol van de accountant

Op 19 mei heeft de Sectorcommissie Asset management een seminar georganiseerd met de titel: 'de impact van duurzaamheid op de assetmanagement sector en de rol van de accountant.' Het seminar was hybride georganiseerd zodat deelnemers zowel fysiek als online konden deelnemen. Het seminar richtte zich op de bewustwording van meer betrokkenheid van accountants (inclusief interne auditors) bij de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen in de organisaties van de vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld door het meewerken aan het opstellen van toetsbare normen voor duurzaamheidsverslagen.

Doel van het seminar was de positie van de interne auditor en externe accountant in de asset management sector nader te verkennen tegen de achtergrond van de aankomende ESG wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid van beleggingsportefeuilles en -producten. Nieuwe Europese regelgeving (CSRD, SFDR e.a.) verplicht beleggingsentiteiten actief aan de slag te gaan om het thema duurzaamheid op een geintegreerde wijze in de bedrijfsvoering op te nemen en hierover veel informatie in prospectus of verantwoordingsdocumenten (bv jaarrekening) weer te geven.

Doelstellingen duurzaamheid

Het seminar begon met het schetsen van een kader met overzicht van welke activiteiten wanneer gaan plaatsvinden om te komen tot een coherent stelsel van (op te leveren) ESG wet- en regelgeving (tijdslijn ESG wetgeving) om vervolgens de implementatie snel maar nauwgezet ter hand te kunnen nemen. Vertegenwoordigers van AFM en DNB gaven aan dat er ambitieuze plannen liggen voor de invoering en implementatie van deze wet- en regelgeving en dat het een race tegen de klok wordt om tijdig en volledig te voldoen aan alle wettelijke eisen die aan duurzaamheid van beleggingsportefeuilles en -producten gesteld worden. AFM gaat in op de doelstellingen en verplichtingen van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Doelstellingen zijn bijvoorbeeld dat beleggers beter geinformeerd worden over duurzaamheidsrisico’s, dat het mogelijk gemaakt wordt om producten ten aanzien van duurzaamheid te vergelijken en dat greenwashing kan worden voorkomen. De verplichtingen bestaan dan bijvoorbeeld uit het verstrekken van informatie over de impact van duurzaamheid en de hiermee gepaard gaande –risico’s, het indelen van producten op basis van de artikelen 6, 8 en 9 (uit de SFDR) en het opstellen van een kader voor informatieverstrekking van producten die duurzame kenmerken promoten (artikel 8) of die duurzame beleggingen tot doel hebben (artikel 9). DNB gaf een goed inzicht in haar eind vorig jaar gepubliceerde good practice over de integratie van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van beleggingsondernemingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten en beleggingsinstellingen.

Duurzaamheidsinformatie beoordelen of controleren

Op een vraag uit de zaal over het belang van een goede interne audit functie ten aanzien van de beheersing van processen ter implementatie van duurzaamheid in de organisatie van de vermogensbeheerder gaf de AFM aan dat die rol steeds belangrijker wordt en door de toezichthouder veel betekenis aan gehecht wordt. De interne auditor staat dicht bij de implementatie en kan indien nodig met de bevindingen in rapportages sturend en corrigerend optreden. Maar ook de externe accountant zal meer en meer geconfronteerd worden met (of betrokken worden bij) verslaggeving waar duurzaamheidsinformatie een belangrijke rol in speelt en waarbij, in eerste instantie, een beperkte mate van zekerheid (limited assurance) afgegeven moet gaan worden. Accountants zullen in de aanloop daar naartoe ervaring en kennis moeten opdoen om die rol met succes op te gaan pakken. Het kan zijn dat andere deskundigen als concurrent van de accountant door de wetgever ook in staat gesteld gaan worden duurzaamheidsinformatie te beoordelen of te controleren. Echter de externe accountant lijkt in het voordeel te zijn omdat de accountant de onderneming vaak al, vanuit eerdere controleopdrachten, kent en vertrouwd is met controlemethoden en –technieken. Om die controle goed te kunnen uitvoeren is het wel van groot belang in de komende periode toereikende normen (suitable criteria) te gaan opzetten die de accountant in staat stelt zijn werkzaamheden adequaat uit te voeren. Kortom een geslaagd en inspirerend seminar die grote uitdagingen kent voor de asset management sector en voor de interne auditor en externe accountant.