Faculties duiden thema’s

In het eerste nummer van Accountant waren de voorzitters van de faculties aan het woord. Zij gaven toen aan bezig te zijn om voor hun eigen faculty de stip op de horizon te formuleren; wat moet de accountant kennen, kunnen en doen voor nu en in de toekomst? Afgelopen periode is gebruikt om die stip nader te duiden en af te stemmen met de strategische thema’s van de NBA. De faculties gingen daartoe in gesprek met thema regisseurs Marianne van Kimmenade over Fraude en Melissa Klaver - Drost over Continuïteit.

De themaregisseurs zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor hun thema; zij houden overzicht op alle activiteiten die op het thema vanuit de NBA worden georganiseerd. Tegelijkertijd hebben de faculties als taak om ‘de stip op de horizon’ te duiden. Wat is er aan kennis, vaardigheden en houding nodig - de ondergrens -  wat is de ambitie en welke ontwikkeling is wenselijk voor het beroep? Om te komen tot een eenduidig en uniform beleid is afstemming nodig tussen de themaregisseurs - gericht op inhoud - en de faculties met het oog op de visie.

In januari rapporteerden we over de eerste werksessies over het thema duurzaamheid. In dit verslag gaan we in op de thema’s fraude en continuïteit waarbij de verschillende faculty bestuursleden aangeven hoe zij hun rol zien op deze thema’s en hoe zij dit verwerken in hun plannen voor de komende periode.

Faculty B&M: fraude raakt de pijlers Strategie en Leiderschap

De werksessies hebben de algemene ambitie van de faculty B&M aangescherpt volgens Radboud de Groot. ‘We zijn gekomen tot twee pijlers, Strategie en Leiderschap. Deze pijlers vormen de basis van onze faculty, onze algemene ambitie. Continuïteit ligt in de basis van onze pijler Strategie verankerd. Strategie gaat bij uitstek over de vraag hoe een organisatie wendbaar is en daarmee levensvatbaar blijft.’

Voor een concrete vertaling naar producten en diensten gaan de faculties in gesprek met de themaregisseurs.

Ali Ahrouch: ‘De werksessies hebben bevestigd dat het belangrijke thema’s zijn waarop al veel gedaan wordt. Komende periode gaan we kijken wat nodig of wenselijk is om deze thema’s vanuit onze faculty verder vorm en inhoud te geven. Wat is er al, wat doen we samen met andere faculties en is dat toereikend voor de verschillende accountants en hun diverse rollen?’

‘Voor het thema Fraude vragen we ons af of we als faculty hier komende periode zwaar op willen inzetten. Daar zit al veel activiteit op en we moeten keuzes maken, prioriteiten stellen. Laat duidelijk zijn; we vinden het wel een belangrijk thema dat ook onze beide pijlers raakt. Vanuit Strategie zorg je voor een adequate en integrale risico-managementbenadering. Bij fraudepreventie is ook tone-at-the-top een relevant aspect net als authenticiteit, deze aspecten vind je terug binnen de pijler Leiderschap.’ besluit Ali.

Faculty OSV: aan de slag met verslaggevingsfraude

Robert Engberink reageert als deelnemer vanuit de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden (OSV): ‘Fraude en Continuïteit zijn belangrijke onderwerpen waar het beroep mee aan de slag moet. De nadruk ligt daarbij de komende tijd vooral op activiteiten bij de wettelijke controles. Ook voor de faculty OSV zijn het belangrijke thema’s, waarbij we vooral naar de langere termijn kijken. Belangrijke vraag is daarbij of we binnen OSV uit de voeten kunnen met de oorzakenanalyses inzake Fraude en Continuïteit. Die oorzakenanalyses richten zich immers op het wettelijk controledomein. Vraag is of dit ook van toepassing is op het OSV-domein of dat eerst nader onderzoek nodig is. Verslaggevingsfraude zou hier een thema kunnen zijn. Het zijn beide onderwerpen die later dit jaar door OSV worden opgepakt.’

Faculty A&A: kennis- & competentieontwikkeling een prioriteit

Jeroen Brak van de faculty Audit & Assurance (A&A) vult aan: ‘Als faculty A&A vinden we het belangrijk dat we als beroepsgroep snel aan de slag gaan met de voor beide thema’s benodigde kennis- & competentieontwikkeling. Beide thema’s hebben namelijk majeure invloed op de inrichting en uitvoering van het controleproces en hoe we hierover in gesprek zijn/gaan met onze opdrachtgevers en hun stakeholders. Bij de inrichting van het leren en ontwikkelen moet meer ruimte zijn voor reflectie, intervisie en het leren van elkaar aan de hand van praktijkcasussen. Wij denken als faculty A&A momenteel na over de vraag hoe we dit zo effectief mogelijk kunnen inrichten.’

Faculty ECG: ethisch competentiemodel eerste project

Endymion Struijs en Margreeth Kloppenburg lichten toe vanuit de Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag (ECG): ‘Faculty ECG heeft beide thema’s vanuit een breder perspectief benaderd. Er is gekeken naar de rode draad bij beide thema’s en wat er nodig is om deze en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen verder te brengen. De oorzaakanalyses zijn een resultante van onderzoek binnen de oob-praktijk. Het lijkt raadzaam om vanuit de faculties vergelijkbare onderzoeken te doen voor de overige spelers in het veld en deze resultaten in de vervolgstappen mee te nemen.

Ontwikkeling ethisch competentieprofiel

In de huidige uitkomsten zien we echter al prachtige aanknopingspunten die we mee kunnen nemen in de ontwikkeling van het ethisch competentiemodel voor de accountant. Het eerste concrete project van de faculty ECG, waarin we nader ingaan op de noodzakelijke generieke vaardigheden die behoren bij een integere houding en gedrag. Daarnaast willen we aandacht besteden aan ‘een morele infrastructuur’; een infrastructuur waarbij je ook eenvoudig collega’s vindt waarmee je afwegingen kunt toetsen. De eerste stappen naar het definiëren van een ontwikkelportfolio voor leden zijn met deze werksessies gezet.’