Definitieve NOW-Standaarden en Accountantsprotocol gepubliceerd

Op 6 oktober jl. heeft het NBA-bestuur de definitieve standaarden vastgesteld op basis van een positief advies van het Adviescollege voor Beroepsreglementering. Hiermee is ook het consultatieproces, de laatste stap om te komen tot nieuwe standaarden, afgerond. 

De standaarden worden vandaag gepubliceerd gelijktijdig met de publicatie van het accountantsprotocol en de accountantsverklaringen door de overheid.

Consultatiereacties

Tot en met 24 september jl, de sluitingsdatum van de consultatie, zijn er 20 reacties ontvangen op het consultatiedocument. De NBA bedankt de respondenten van harte voor hun waardevolle reacties.

In hoofdlijnen kwamen de reacties neer op:

  • onduidelijkheid over bepaalde toegepaste concepten (beperkte mate van zekerheid);
  • verzoek om verduidelijking van een aantal begrippen (inherente beperkingen);
  • opmerkingen bij de NOW-regeling en/of het accountantsprotocol;
  • inhoudelijke punten die aangepast moesten worden in de standaarden.

Op basis van deze reacties is nagegaan of en hoe de reacties konden worden verwerkt om te komen tot de definitieve standaarden. In dit proces heeft ook een afstemming met het ministerie van SZW plaatsgevonden met betrekking tot reacties op het accountantsprotocol of de NOW-regeling.

Ten opzichte van de consultatieversies van de standaarden zijn naast diverse aanpassingen in bewoordingen de belangrijkste aanpassingen en verduidelijkingen:

Inzake Standaard 4415N (aan assurance verwant)

  • uitgelegd is wat te doen als in een groep meerdere accountants betrokken zijn bij het opstellen van de aanvragen voor de groep en de verschillende werkgevers. De vereisten bij gebruikmaken van een andere accountant zijn opgenomen in de standaard (4415.30);
  • er is beter uitgelegd waarom er een verplichting is opgenomen voor een OKB of een vergelijkbare maatregel (4415.A17).

Enkele respondenten constateerden/pleitten voor het niet hoeven corrigeren van kleine afwijkingen tijdens de samenstellingsopdracht. SZW heeft echter aangegeven dat hetgeen in het protocol staat leidend is, namelijk alle afwijkingen corrigeren. Daarin past niet het laten lopen van kleine afwijkingen.

Inzake Standaard 3900N (assurance)

  • verduidelijking van de definitie en uitleg inzake inherente beperkingen (3900.16 en A16-A27). Voor meer uitleg hierover verwijzen wij ook naar het webinar NOW 24 september waarin Peter Eimers de inherente beperkingen heeft toegelicht;
  • lichte aanpassing van de van overeenkomstige toepassing verklaarde vereisten uit andere standaarden (geen inhoudelijke aanpassingen) (in diverse paragrafen en bijlage 1);
  • verbetering uitleg wat een accountant moet doen met een mogelijke fraude of niet naleving van wet- en regelgeving op grond van NOCLAR (3900.A49).

Enkele respondenten hebben aangegeven problemen te zien met de verklaring met beperking vanwege een onzekerheid in de controle, waarbij de accountant geacht wordt om de maximale onzekerheid te kwantificeren in het assurance-rapport. Belangrijkste kritiekpunt was dat dergelijke onzekerheden vaak niet zijn te kwantificeren. Dit is niet aangepast omdat de grens tussen verklaring met beperking en oordeelonthouding bij 4% van de referentieomzet ligt en het niet kunnen kwantificeren leidt tot een oordeelonthouding.

De standaarden treden in werking op 7 oktober en zullen zo snel mogelijk in de Staatscourant worden gepubliceerd.

In de komende weken zal de NBA nog een nadere terugkoppeling geven hoe is omgegaan met de consultatiereacties.