Bestuursvisie op accountantsberoep gepubliceerd

Het NBA-bestuur heeft haar visie op het accountantsberoep gepubliceerd. Vorig jaar oktober werd al het zogeheten Consultatiedocument Een beroep met toekomst naar buiten gebracht. Hierin benadrukte het bestuur de pluriformiteit van het beroep en stelde vijf thema’s centraal waaronder maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit en vernieuwende kracht. 

Bestuursvisie tijdlijn (660x329)

Op dit document zijn 25 reacties gekomen van commissies, afdelingen, leden en belangstellenden. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve visie van het NBA-bestuur.

Doelstellingen

De gekozen thema’s en ambities worden in brede zin onderschreven. In veel reacties is aangedrongen op het uitwerken in een concrete agenda met operationele doelstellingen. Zo wordt veel belang gehecht aan de uitwerking van een goede kwaliteitsnorm en de beheersing hiervan. Ook wordt meer aandacht gevraagd voor duurzaamheid, fraude, internationale- en digitale ontwikkelingen en voor gedrags- en cultuurverandering. Verder wordt onder andere gewezen op gewenste wijzigingen in het opleidingsmodel en, -door samenstellende accountants- op de concurrentie van administratiekantoren. 

Vervolg

Momenteel wordt de visie uitgewerkt in een meerjarenplan voor de periode 2019-2022. De afgelopen weken hebben zes teams, bestaande uit externe stakeholders, (bestuurs-)leden en medewerkers concrete activiteiten en projecten benoemd en van prioriteit voorzien. Deze longlist vormt de basis voor het meerjarenplan dat begin april wordt voorgelegd aan het NBA-bestuur. Op de ledenvergadering in juni wordt er door de aanwezigen gestemd over de NBA-begroting 2019 en het bijhorend meerjarenplan.