NBA publiceert vernieuwingsagenda

Het accountantsberoep vernieuwt zich. Vernieuwen is noodzakelijk, want de functie van accountants - het toevoegen van vertrouwen aan informatie – blijft ook in de toekomst essentieel voor het functioneren van grote delen van de maatschappij.

Downloads vernieuwingsagenda

Toekomst

De vernieuwingsagenda geeft weer hoe we de NBA de functie van de accountant in de toekomst wil versterken. We zien een toekomst voor ons waarin de relevantie van het accountantsberoep verankerd is in de samenleving en waarin accountants met ambitie en trots hun vak uitoefenen. Dat streven naar maatschappelijke relevantie rust op een fundament van kwaliteit, innovatie, lerend vermogen en de zichtbaarheid die bij een 'sterk merk' hoort. Deze vijf thema's komen in het navolgende geregeld terug.

Veranderen

Vernieuwen is veranderen: onze leden veranderen, accountantsorganisaties veranderen en de beroepsorganisatie verandert. Ze hebben daarbij allemaal hetzelfde doel voor ogen: een aantrekkelijk beroep met impact, ten dienste van het publiek belang.

Gezamenlijke agenda

Deze vernieuwingsagenda is mede daarom een agenda van de gezamenlijkheid. We breken met de traditionele verschillen tussen accountants die bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in de verschillende ledengroepen. Veruit de meeste initiatieven in dit plan hebben betrekking op álle accountants. Dat sluit aan bij de verbinding die accountants ervaren als zij met elkaar samenwerken. De robuuste opleiding bindt hen, het gedeelde ethisch besef bindt hen, de beroepsregels binden hen en gemeenschappelijke ervaringen binden hen.

Met deze agenda presenteert de NBA nieuwe initiatieven om invulling te geven aan relevantie, kwaliteit en innovatie. Met sommige van die initiatieven kunnen we direct starten, andere vragen een wat langere adem, omdat ze betrekking hebben op de fundamenten van het accountantsberoep.

Richtinggevend

Hier past een belangrijke kanttekening: de vernieuwingsagenda is niet uitputtend. Het is geen blauwdruk voor de toekomst. Wél geeft de vernieuwingsagenda richting aan de verandering. Ze bevat concrete voorstellen, maar biedt vooral ruimte aan initiatieven die leden zelfstandig of in samenwerking met derden ondernemen. Met als uitgangspunt dat het sectorbelang altijd boven het individuele ledenbelang gaat.

Algemene Ledenvergadering

De vernieuwingsagenda vormt onderdeel van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018. Voorafgaand hieraan gaat het bestuur het land in om met leden, onder andere op de afdelingsbijeenkomsten, van gedachten te wisselen en hen te stimuleren om mee te denken en mee te doen.