Reactie bestuur op consultatie visiedocument: thema’s en ambities breed gedragen

De in de NBA-bestuursvisie op beroep en beroepsorganisatie gekozen thema’s en ambities worden breed gedragen. Dit volgt uit de consultatie van het op 20 oktober gepubliceerde visiedocument. In de consultatiereacties wordt echter aangedrongen op het per ledengroep formuleren van concreet uit te werken operationele doelstellingen. Hiervoor gaat het NBA-bestuur een meerjaren beleidsplan opstellen dat ter goedkeuring aan de ALV van juni 2018  zal worden voorgelegd.

Verschillende consultatiereacties geven aanleiding tot het aanpassen van de tekst van het visiedocument. Zo moet in de visie en in de uitwerking hiervan voldoende recht worden gedaan aan de pluriformiteit van het ledenbestand en aan de eigenheden van accountants die in verschillende functies werkzaam zijn. Het NBA bestuur heeft van begin af aan bedoeld de visie op het beroep leidend te laten zijn voor de organisatie en inrichting van de NBA. Ook hieraan zal de nodige aandacht worden besteed bij het opstellen van het meerjaren beleidsplan.

In onderstaande reactie van het NBA bestuur op de consultatie van het visiedocument vindt u een samenvatting van alle reacties en de aandachtspunten die het bestuur zal verwerken in het definitieve visiedocument. Dit zal begin 2018 worden gepubliceerd. Vanaf januari 2018 start de derde fase van het visieproject. Hierbij gaat het om verankering van de visie in strategie en beleid. In deze laatste fase werkt het bestuur samen met de leden aan een nieuw meerjaren beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV van juni 2018.