Technologie sleutelwoord bij online visiedebat NBA

Digitalisering, 'reporting on demand' en data-analyse staan centraal bij de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep. Voor de accountant van de toekomst is IT-deskundigheid een basisvaardigheid. 

Daarover waren de meesten het eens, zo bleek dinsdagavond 18 april tijdens het online visiedebat van de NBA. Verschil van inzicht was er vooral over de rol van de beroepsorganisatie zelf.

Ongeveer 85 leden van de NBA namen uiteindelijk deel aan het online debat over het accountantsberoep van de toekomst. Over sommige onderwerpen werd de discussie fel en geanimeerd, over andere thema’s was vooral overeenstemming. Soms bleef de discussie "wat aan de oppervlakte", aldus één van de deelnemers.

‘Professional judgement’

Eensgezind was men over de technologische ontwikkelingen die op het beroep afkomen. Bij de vervolgvraag 'wat je nu al kunt doen om het beroep in de toekomst aantrekkelijk te houden' passeerde een veelheid aan voorstellen en inzichten de revue. Veel deelnemers sloten zich aan bij de stelling 'terugbrengen van ruimte voor professional judgement, in plaats van ruled based werken'. Ook werden veelvuldig aspecten genoemd als integriteit en ethiek, investeren in opleiding en soft skills en samenwerking met andere beroepsgroepen.

NBA

Op de vraag wat de NBA als beroepsorganisatie kan doen om het beroep aantrekkelijk te houden, waaierden de antwoorden uit in de volle breedte: van opsplitsen tot juist vasthouden aan het pluriforme karakter. Verjongen, een duidelijker eigen koers varen, meer samenwerken of juist focus op specifieke ledengroepen: de deelnemers werden het hierover niet eens. Wel was er breed draagvlak voor het meer stelling nemen in het maatschappelijk debat en het steviger promoten van het beroep.

Deelname was anoniem, leden konden hun mening geven via een chatfunctie en ook elkaars inbreng scoren. Door deze laatste mogelijkheid werd snel inzichtelijk waarover overeenstemming was en waar tegenstellingen bleven.

Zeer erkentelijk

De 85 deelnemers waren goed verdeeld over de regio’s, al was er relatief enige oververtegenwoordiging vanuit de regio’s Noord-Holland, Zuid en Zuid-Holland. Het bestuur is de deelnemers zeer erkentelijk voor hun inbreng tijdens de online sessie en zet de discussie graag voort in de afdelingsbijeenkomsten, die vanaf 25 april worden gehouden door het hele land. Later worden de resultaten ook gepubliceerd op NBA.nl.