Eerste groep kleinere kantoren van start met invoering verbeterplan accountancy

Ruim honderd middelgrote en kleinere accountantskantoren gaan van start met het invoeren van een breed pakket kwaliteitsmaatregelen. De negen grote accountantskantoren liggen op schema met de implementatie van het verbeterplan voor de sector 'In het Publiek Belang'. Dat blijkt uit de jongste kwartaalupdate van de online NBA Monitor Publiek Belang.

Oob-kantoren

De lijst van negen accountantskantoren met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s) wordt aangevoerd door KPMG en Deloitte, die beide voor 98 procent op schema liggen met het invoeren van de afgesproken maatregelen. Ook het middelgrote kantoor Accon AVM scoort met 95 procent goed. Door het ontbreken van een partnerstructuur bij dit kantoor zijn diverse maatregelen rondom het organiseren van eigen intern toezicht niet van toepassing.

Enkele kantoren moeten hun partnerbenoemingen nog laten toetsen door de eigen Raad van Commissarissen. Ook mist bij één kantoor nog vastlegging van het privé beleggingsbeleid voor partners en presentatie van de individuele beloning van bestuurders in het transparantieverslag.

Ranking Op schema Percentage Totale voortgang Percentage
1 Deloitte 98% KPMG 98%
2 KPMG 98% Deloitte 94%
3 Accon AVM 95% PwC 94%
4 Grant Thornton 95% Accon AVM 92%
5 PwC 95% Grant Thornton 92%
6 Mazars 90% Mazars 84%
7 EY 83% Baker Tilly Berk 76%
8 Baker Tilly Berk 80% EY 76%
9 BDO 80% BDO 71%

Niet-oob-kantoren

Inmiddels hebben 110 van de circa 350 niet-oob-accountantskantoren met AFM-vergunning aangegeven uitvoering te willen geven aan de verbeterplannen. Deelname betekent dat een kantoor de maatregelen onderschrijft en via de online NBA-Monitor zelf rapporteert over de voortgang van de invoering.

De daadwerkelijke invoering bij deze groep accountantskantoren komt voorzichtig op gang; 44 procent van de niet-oob-kantoren ligt op schema. De eerste deadline voor enkele maatregelen uit het voor deze groep aangepaste plan is 30 juni aanstaande. Deze maatregelen betreffen onder andere de opdrachtverstrekking aan de accountant door de RvC of ander intern toezichtsorgaan en de toetsing van het wervingsbeleid van de kantoren.

Wetsvoorstel selectie en benoeming accountant

Het ministerie van Financiën werkt aan een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de raad van bestuur van een onderneming niet langer betrokken mag zijn bij selectie en benoeming van de accountant. De minister heeft de Tweede Kamer bericht dat het wetsvoorstel na de zomer voor behandeling gereed is

NBA-maatregelen

Het pakket aan maatregelen van beroepsorganisatie NBA ligt voor 66 procent op schema. Veel aandacht is in de afgelopen periode gegeven aan de plannen rondom het uitfaseren van goodwill-regelingen binnen accountantskantoren en het opzetten van een nieuwe pensioenregeling voor accountants. Publicatie van de rapportages hierover wordt in juni aanstaande verwacht.

De NBA publiceerde in november 2015 het consultatiedocument ‘De accountant en het bestuursverslag; verder kijken dan de jaarrekening’. Inmiddels is ook de uitkomst van de consultatie hierbij gepubliceerd en een debatbijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van stakeholders, om standpunten en argumenten uit te wisselen. Naar aanleiding hiervan presenteert de NBA binnenkort een position paper.

De beroepsorganisatie heeft recent een reactie ingediend op het voorstel voor herziening van de Nederlandse corporate governance code. De NBA wil in de code vastleggen wat er van de externe accountant wordt verwacht en pleit voor aanscherping van het verslag van de Raad van Commissarissen.

Fraude

De NBA presenteert in juni een consultatiedocument met voorstellen om de rol van accountants ten aanzien van fraude te verhelderen en waar mogelijk te verbeteren. Een werkgroep gaat hierover in gesprek met vertegenwoordigers van het beroep en betrokken stakeholders.

Voorafgaand aan de komende Ledenvergadering van de NBA, medio mei, wordt een publicatie 'Lessen uit tuchtrecht' gepresenteerd.

In navolging van de eind 2015 door de beroepsorganisatie gepresenteerde cultuurmeter heeft kantorenorganisatie SRA inmiddels een vergelijkbare cultuurscan geïntroduceerd. Eind juni organiseert de NBA een vervolgbijeenkomst met vertegenwoordigers van accountantskantoren over de opzet van een cultuur gericht op kwaliteit en leren.

Met deze kwartaalupdate stimuleren we de implementatie van het rapport ‘In het Publiek Belang’ en het rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!’.