Raad voor Geschillen

Wat doet de Raad voor Geschillen?

Hebt u onenigheid met uw accountant over bijvoorbeeld de declaratie? Dan kunt u terecht bij de Raad voor Geschillen, een geschillencommissie die de taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen u en uw accountant te beslechten.

De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van de declaraties van een accountant. Dat hoeft echter niet altijd het geval het zijn. U kunt bijvoorbeeld ook geschillen voorleggen die betrekking hebben op het vergoeden van geleden schade en het achterhouden van stukken. Daarnaast kunt u er uiteraard voor kiezen om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. Ook de accountant heeft die mogelijkheid.

Procedure

Het geschil moet schriftelijk, gemotiveerd en waar mogelijk, met stukken onderbouwd worden voorgelegd aan de secretaris van de Raad voor Geschillen. Hebt u een geschil met een accountant? Dan wordt u verzocht uw geschil in vijfvoud aan de secretaris voor te leggen.  

  • Vervolgens dient u schriftelijk te verklaren dat u zich onderwerpt aan het oordeel van de Raad voor Geschillen. Zonder deze verklaring kan de Raad voor Geschillen uw geschil niet in behandeling nemen. U kunt een verklaring van deze strekking opnemen in de brief waarmee u het geschil aan de secretaris voorlegt.
  • Nadat u het door de voorzitter van de Raad voor Geschillen vastgestelde depot hebt betaald, mag de accountant schriftelijk reageren op de ingediende klacht. Formeel moet de accountant eerst instemmen met de beslechting van het geschil door de Raad voor Geschillen. Het kan echter zo zijn dat de accountant algemene voorwaarden heeft waarin de cliĆ«nt al de mogelijkheid wordt geboden een geschil voor te leggen aan de Raad voor Geschillen.
  • Na het verweer van de accountant wordt een zittingsdatum bepaald. De Raad voor Geschillen oordeelt aan de hand van de stukken en de mondelinge toelichting die partijen tijdens de hoorzitting geven.
  • De uitspraak van de Raad voor Geschillen wordt per aangetekende brief na de zitting zo spoedig mogelijk aan partijen toegezonden. De uitspraak van de Raad voor Geschillen is een bindend advies. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Kosten en duur

Voor de behandeling van geschillen is een vergoeding van procedurekosten verschuldigd. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omvang van het geschil en worden door de voorzitter van de Raad bepaald. Voordat de Raad voor Geschillen het geschil in behandeling neemt, moet de klager of de accountant (als hij degene is die het geschil voorlegt) een depot storten ter vergoeding van de procedurekosten. Bij de uitspraak wordt bepaald wie uiteindelijk (welk deel van) de kosten moet betalen.

De ervaring leert dat een procedure ongeveer een half jaar duurt.

Gevolgen

De Raad voor Geschillen geeft een beslissing die beide partijen bindt en daarmee definitief is. Als de Raad voor Geschillen u deels in het gelijk stelt, kan de beslissing inhouden dat de accountant zijn declaratie(s), eventueel met terugwerkende kracht, moet matigen en dat een eventueel teveel betaald bedrag moet worden terugbetaald.