Wie wij zijn

AIB presentatie publiek (1600x500)

Beroep: wie en wat zijn accountants in business

De accountants in business zijn hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalificaties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accountancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestromen, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren.
Door hun kennis en expertise zijn onze leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Om dit te borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: "Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen."

 

Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen

Kennisgroep Compliance

Ambassadeurs

Marlène Jans

 

 

 

Louis de Bruijn

 

 

 

 

Bestuur Ledengroep

Op dit moment zijn er twee zetels in het AIB-bestuur vacant. Eind 2023 zal een ledengroepvergadering worden georganiseerd waarin nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen. Totdat de overgangsfase naar faculties en communities is afgerond en de wet is aangepast blijven de ledengroepen bestaan. Heeft u interesse om zich hiervoor kandidaat te stellen, dan horen we dit heel graag en kunt u contact opnemen via aib@nba.nl of 088 4960 351.


M.J. Cremers RA

Mark Cremers (1967) is zelfstandig interim manager en adviseur onder de bedrijfsnaam MC-Kwadraat waarbij hij zich richt op bedrijfsovernames, transformatie en integratie van de financiële functie. Ook is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum in Oegstgeest. Zijn bestuurstermijn loopt tot juni 2024.

 

Monika Bankert (200x200)

 
Drs. M. Bankert RA

  Monika Bankert (1966) is werkzaam als zelfstandig interim-manager en consultant in haar bedrijf BRID. Zij maakt sinds 2021 jaar deel uit van het NBA-bestuur. Door haar benoeming in het AIB-bestuur tijdens de ledengroepvergadering van 9 november 2022, heeft zij Ingrid Hems (na het einde van haar termijn in mei 2023) opgevolgd als linking pin tussen AIB- en NBA-bestuur. Haar termijn in het AIB-bestuur loopt tot november 2026.

 

Mike Muller (200x200)

 
Drs. M. Muller RA RE

  Mike Muller (1973) is onder meer toezichthouder/commissaris bij verschillende organisaties in het publieke en private domein. Tevens is hij bestuurslid van de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag van de NBA. Zijn termijn in het AIB-bestuur loopt tot november 2026.