Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring

article image
Volledige naam : handreiking Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring
Tijdslijn  : september 2021 – december 2022
Status  : consultatiefase

Doelstelling

In september 2021 is de wijziging van standaard 700 ten aanzien van het rapporteren over fraude in de controleverklaring geconsulteerd. Deze wijziging van standaard 700 is op 8 december 2021 door het bestuur goedgekeurd.

Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden voortaan een sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

In september 2021 is een projectteam Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring, waarin vaktechnische collega’s van OOB- en niet OOB - accountantsorganisaties participeren, gestart met het schrijven van een handreiking Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring. Daarbij is de aanpassing van standaard 700 ten aanzien van continuïteit leidend geweest en is op basis van praktijk ervaringen invulling gegeven aan de onderwerpen in de handreiking en de voorbeeldteksten.

  • Mei 2022 – Goedkeuring consultatie door het bestuur
  • April/mei 2022 - de consultatieversie van de handreiking is afgestemd en besproken met de AFM.
  • Januari - april 2021 - Een eerste concept versie is opgesteld en wordt besproken binnen de SCA en het ACB.
  • September 2021 – initiatief vanuit projectteam rapporteren over continuïteit in de controleverklaring om een handreiking op te stellen

Consultatietermijn: 2 juni – 15 juli 2022

Reacties kunnen worden gestuurd naar consultaties@nba.nl. De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. In principe worden reacties daarom openbaar gemaakt. Wij vragen u om bij de indiening van uw reactie aan te geven of u akkoord bent met openbaarmaking. Zodra reacties binnenkomen worden ze door ons geplaatst.

Consultatie reacties: