NBA-handreiking 1116

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Herziening NBA-handreiking 1116 - Kader ontwikkeling levensverwachting

: januari 2020 – juli 2021

: Consultatiefase

Doelstelling

NBA-handreiking 1116 moet worden aangepast omdat het Actuarieel Genootschap (AG) in september 2020 een nieuwe Prognosetafel (AG2020) heeft gepubliceerd. Deze prognosetafels worden door pensioenfondsen gebruikt bij het berekenen van de pensioenvoorziening. De prognosetafels worden periodiek geupdate op grond van de wijzigingen in de levensverwachting in Nederland. De vorige Prognosetafel dateert van september 2018. Het AG heeft als beleid dat elke twee jaar een nieuwe Prognosetafel gepubliceerd wordt.

In de afgelopen twee jaar zijn opnieuw analyses uitgevoerd en deze analyses hebben geleid tot enkele aanpassingen in het model. Door deze aanpassingen is een robuuster model ontstaan en dit model vormt de basis voor AG2020. Conclusie is dat het prognosemodel robuust en stabiel is door het betrekken van meerdere jaren en meer (Europese) data in het model.

Overige wijzigingen betreffen het genderneutraal maken van de Standaard, voor zover het verwijzing naar de accountant betreft.

  • April 2021: De consultatietermijn is inmiddels afgelopen.
  • Maart 2021: Het bestuur geeft goedkeuring voor de consultatie van de herziene handreiking. De consultatietermijn loopt van 15 maart tot 5 april 2021.
  • Februari 2021: Naar aanleiding van de ACB-vergadering van 18 februari 2021 is het antwoord op vraag 16 van de Q&A in bijlage 2 van de handreiking aangepast.
  • Januari 2021: Naar aanleiding van vragen uit de SCA is wederom contact opgenomen met AG-CSO over verdere verduidelijking van hoe het AG omgaat met eventuele gevolgen van de pandemie op het prognosemodel AG2020 als meer data beschikbaar komt. Het AG-CSO geeft aan dat eventuele aanpassingen pas zullen worden doorgevoerd nadat de betreffende datasets geanalyseerd zijn. Een eventuele wijziging van model of modeluitkomsten zal het AG melden richting haar leden en directe stakeholders waaronder ook de NBA. De wijze waarop en de timing daarvan staan nu nog open en zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten.
  • December 2020: Afstemming vindt plaats met het Actuarieel Genootschap en de SVP. Ook is de nieuwe prognosetafel op 15 september 2020 besproken in het Platform Accountants en Actuarissen (PAA). De laatste versie van de NBA-handreiking is op 17 december 2020 naar het AG-CSO (Commissie Sterfte Onderzoek) gestuurd, met het verzoek om de handreiking nogmaals te becommentariëren.
  • September 2020: Het AG heeft de Prognosetafel AG2020 uitgebreid gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst op 9 september 2020. Het AG heeft een publicatie opgesteld. Deze is te benaderen via https://www.ag-ai.nl/view.php?Pagina_Id=998.

De huidige NBA-handreiking (dd 22 november 2018) wordt momenteel herzien.

Naar verwachting is de herziene handreiking medio 2021 definitief.

Oudere versies