NBA-handreiking 1147

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: NBA-handreiking 1147 - Gevolgen coronapandemie voor accountants

: november 2020 – januari 2021

: Definitief

Doelstelling

Het opstellen van een handreiking die accountants bewust maakt van de impact van covid-19 op continuïteit en verslaggeving van ondernemingen en de gevolgen hiervan op de controle, waaronder het werken op afstand. Het betreft deels een update van NBA Alert 42.

  • 13 april 2021 - De NBA publiceert een tweede herziening van de handreiking: de wijziging betreft toevoeging van paragraaf 4.2.4.
  • 3 februari 2021 - De NBA publiceert een eerste herziening van de handreiking: de wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk als wel redactioneel van aard.
  • 22 december 2020 – De NBA publiceert NBA-handreiking 1147 na akkoord van het bestuur en overleg met de AFM. Zie onder ‘Definitief’.
  • November 2020 – Het ACB besluit een handreiking op te stellen, niet zozeer met nieuwe informatie alswel om bestaande informatie te bundelen en deels als update van NBA Alert 42 die dateert van juni 2020.

De handreiking is voor publicatie niet officieel ter consultatie aan de leden voorgelegd. Bij publicatie zijn de leden opgeroepen vragen en/of opmerkingen vooral kenbaar te maken en de handreiking als een ‘living document’ te zien. De handreiking zal dan ook worden aangevuld en verbeterd mocht dit nodig blijken de komende maanden.   

13 april 2021 – aanpassing NBA-handreiking 1147

In de oorspronkelijke handreiking staat dat uit efficiencyoverwegingen, het verstandig kan zijn waar mogelijk de NOW-controle zoveel mogelijk tegelijkertijd met de jaarrekeningcontrole uit te voeren. De praktijk leert dat de afronding van NOW-onderzoeken vertraging oploopt en het accountantsproduct nog niet beschikbaar is op het moment dat een verklaring bij de jaarrekening moet worden afgegeven. Voor zover de steun van materieel belang is voor de jaarrekening, is relevant dat een goede inschatting gemaakt moet kunnen worden van de subsidie van de NOW bij het samenstellen van de jaarrekening of bij de afronding van de jaarrekeningcontrole. De nieuwe paragraaf 4.2.4 geeft handvatten aan de accountant hoe hier in verschillende situaties mee kan worden omgegaan.

Eerdere versies

De handreiking is op 22 december 2020 gepubliceerd en kreeg op 3 februari een eerste update (wijzigingen waren niet zozeer inhoudelijk als wel redactioneel van aard).