CBM 2023

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2023 is bedoeld voor de accountants van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. 

Op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (verder genoemd: BW) en het besluit moet een curator, beschermingsbewindvoerder en mentor jaarlijks een aantal documenten aan de kantonrechter overleggen:

  • de checklist handhaving met bijbehorende stukken.
  • het verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan 
    (rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden inclusief bijlage)
  • de jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten.
  • de controleverklaring (of: samenstellingsverklaring, zie hieronder) van de accountant bij genoemde jaarrekening of balans en staat van baten en lasten.

Mede op advies van de COPRO wordt in 2024 een grondige evaluatie uitgevoerd inzake het besluit Kwaliteitseisen CBM, de huidige versie van het besluit dateert uit 2022. Hiertoe is door het LKB in 2023 een werkgroep aangesteld, hierin participeren deelnemers van de expertgroep en accountants van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen.

Oordeel Copro (23041 - 13 december 2023)

Het LKB heeft in goed overleg met de COPRO het accountantsprotocol CBM 2023 op diverse punten aangepast. De COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Update 23 mei 2024: Reikwijdte protocol

In paragraaf 3.1. Doelstelling en reikwijdte is opgenomen dat de accountant die de opdracht volgens standaard 4400 uitvoert, de gestelde eisen van de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) dient na te leven. 

Naar aanleiding van vragen van MKB-accountants heeft de COPRO overlegd met het LKB inzake de vereiste tot naleving van de voorschriften van de ViO. 

In overleg met het LKB  is overeengekomen dat de accountant niet aan de gestelde eisen van de ViO hoeft te voldoen voor het uitvoeren van de 4400 opdracht.

Download