In de Regeling Controleprotocol WNT 2022 (gepubliceerd door het ministerie van BZK op 1 juni 2022) is in de paragraaf Groepsverantwoording het volgende opgenomen:

 “Indien een WNT-instelling onderdeel is van een groep waar ook andere WNT-instellingen deel van uitmaken, kan een WNT-instelling, in plaats van het opnemen van de vereiste WNT-verantwoording in haar eigen jaarrekening, verwijzen naar de WNT-verantwoording in de jaarrekening van een groepsmaatschappij, mits daarin tevens de WNT-gegevens van de WNT-instelling zijn opgenomen en dat in die verantwoording per functionaris is vermeld (indien van toepassing) dat de betreffende WNT-gegevens (tevens) betrekking hebben op de verwijzende WNT-instelling.”

Deze bepaling in het Controleprotocol WNT is gebaseerd op artikel 5c, derde lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2022.

Het ministerie van BZK heeft op 1 november 2022 de Uitvoeringsregeling WNT 2023 gepubliceerd, waarin een wijziging ter verduidelijking van de openbaarmakingsverplichting voor WNT-instellingen die deel uitmaken van een groep van rechtspersonen (artikel 5c, derde lid, van de regeling) is opgenomen. De wijziging moet verduidelijken dat bij een groepsverantwoording van elke topfunctionaris van de WNT-instelling of, bij meerdere WNT-instellingen in groepsverband, onder meer de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband per dienstverband moet worden verantwoord, uitgesplitst naar individuele WNT-instelling.

Het ministerie van BZK heeft in november 2022 ook een hierop betrekking hebbende vraag en “vraag en antwoord” op de website www.topinkomens.nl gepubliceerd. Hierin is verduidelijkt dat indien een topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen die tot dezelfde groep behoren, meerdere dienstverbanden heeft:

 “……….duidelijk dient te blijken wat de afzonderlijke WNT-instellingen binnen de groep van rechtspersonen vergoeden

  • aan (ingeval van functievervulling op grond van dienstbetrekking); dan wel
  • met betrekking tot (ingeval van functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking zoals bijvoorbeeld ter beschikking stelling via detachering vanuit een andere rechtspersoon van de groep)

de topfunctionaris per dienstverband (per functie).

Voor de WNT geldt elke functie als een apart dienstverband die als zodanig in de WNT-verantwoording moet worden uitgesplitst. Duidelijk moet zijn voor welk deeltijdpercentage de topfunctionaris bij een individuele WNT-instelling werkzaam is en hoeveel de vergoeding hiervoor per WNT-instelling betreft.”

Wij hebben gesignaleerd dat deze verduidelijking met daarin de gevraagde uitsplitsing per dienstverband verder gaat dan de formulering zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT en (de interpretatie van) de Uitvoeringsregeling WNT tot nu toe. Daarin stond juist transparantie over de totale bezoldiging in groepsverband per topfunctionaris centraal. Dit onder verwijzing naar de betrokken WNT-instellingen. Ook stellen wij vast dat er geen overgangsbepalingen en handreikingen door het ministerie van BZK zijn gepubliceerd om de gewijzigde regelgeving te kunnen implementeren en controleren. De wijziging van de Uitvoeringsregeling maakt daardoor, zonder overgangsbepalingen en handreikingen, de toetspunten zoals opgenomen in de paragraaf Groepsverantwoording (werkzaamheid 26 a t/m d) onuitvoerbaar.

Totdat duidelijkheid (in de vorm van overgangsbepalingen en handreikingen) ontstaat over de toepassing van artikel 5c, derde lid, van de Uitvoeringsregeling WNT, maakt COPRO derhalve een voorbehoud voor de uitvoerbaarheid van het Controleprotocol WNT 2022 op dit punt.