De jaarrekening moet een aantal zaken vermelden die de accountant slechts via informatie van derden, veelal de bank, kan vaststellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het regresrecht op wissels;
  • informatie omtrent borgtochten;
  • kredietfaciliteiten en zekerheden;
  • etc.

Om controlekosten te beperken, is door de beroepsorganisatie en de bankwereld overeenstemming bereikt over de inhoud en behandeling van de 'standaardbankverklaring'.

Downloads

Aandachtspunten Standaardbankverklaring

  • Dien de standaardbankverklaring per juridische entiteit in. Bij groepsondernemingen moet dus - zo nodig - voor de moeder en elk van de dochters afzonderlijk een verklaring worden ingediend. Beantwoording heeft betrekking op alle bankrekeningen van een vennootschap (juridische entiteit).
  • De verklaring dient ondertekend te zijn door een - in het kader van de bankrelatie - bevoegd persoon. Niet rechtsgeldige ondertekende verklaringen worden geretourneerd .
  • In de verklaring zijn een aantal facultatieve vragen opgenomen. Wij verzoeken selectief om te gaan met het aankruisen van deze vragen, afhankelijk van de situatie bij de betreffende entiteit. Staat er bijvoorbeeld binnen een groep vast dat bepaalde banktransacties, zoals het afsluiten van derivaten, alleen bij de moedermaatschappij plaatsvinden? Dan hoeven de desbetreffende vragen bij de dochters niet gesteld te worden.