De Klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de manier waarop de accountant zich tegenover de klager heeft gedragen (handelen en/of nalaten). In tegenstelling tot het tuchtrecht (de Accountantskamer), dat primair het belang van een goede beroepsuitoefening dient, staat in het klachtrecht primair de klager centraal.

De Klachtencommissie is niet bevoegd een sanctie op te leggen aan de accountant, zoals een berisping of een schorsing. Dat kan alleen de Accountantskamer. Ook kan de Klachtencommissie geen schadevergoeding vaststellen of de accountant tot bepaalde handelingen, zoals de afgifte van bepaalde stukken, verplichten. Dit kan alleen de Raad voor Geschillen of de civiele rechter.

(Potentiële) klagers kunnen met vragen over de verschillende klachtinstanties bij de secretarissen van de Klachtencommissie terecht. In het verslagjaar zijn de secretarissen door zo'n 110 (potentiële) klagers benaderd. Uiteindelijk zijn er in 2022 28 klachten bij Klachtencommissie ingediend, waarvan er 21 in behandeling zijn genomen. In het jaaroverzicht 2022 van de Klachtencommissie worden deze aantallen nader toegelicht. Tevens wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan en wordt er vooruitgekeken naar 2023.