Achtergrond Klachtencommissie

De Klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de manier waarop de accountant zich tegenover de klager heeft gedragen (handelen en/of nalaten). In tegenstelling tot het tuchtrecht (de Accountantskamer), dat primair het belang van een goede beroepsuitoefening dient, staat in het klachtrecht primair de klager centraal. De procedure bij de Klachtencommissie is dan ook vooral gericht op het tot elkaar brengen van partijen, waarbij de nadruk ligt op het bereiken van overeenstemming.

De Klachtencommissie doet jaarlijks verslag waarin informatie wordt verstrekt over haar werkzaamheden. Onder meer het aantal, de aard en de afhandelingsuitkomst van de klachten worden hierin gepresenteerd. Ook treft u in dit verslag de aandachtspunten aan die tot lering van het beroep kunnen dienen.

Het jaaroverzicht 2021 kort samengevat:

In het verslagjaar 2021 zijn er in totaal 201 dossiers afgewikkeld. De Klachtencommissie en haar bureau hadden te maken met 56 klachtprocedures, waarvan er uiteindelijk 24 in behandeling zijn genomen. In zes gevallen is uitspraak gedaan, waarbij een of meer fundamentele beginselen niet waren nageleefd. Kern van de gegrond verklaarde verwijten:

  • Fouten en/of onzorgvuldigheden ten aanzien van de verrichte werkzaamheden;
  • De weigering fouten en/of onzorgvuldigheden te erkennen, te herstellen dan wel te compenseren;
  • De opdracht tussentijds teruggeven zonder duidelijke opgave van redenen of na ontvangst van de klacht;
  • Onder druk zetten van de cliënt door het dreigen met het verhalen van juridische kosten bij het indienen van een klacht;
  • Niet nakoming van de verplichting om zich toetsbaar op te stellen;
  • Niet of onvolledig communiceren; en
  • Schending objectiviteit / (schijn van) belangenverstrengeling.

De Klachtencommissie zorgt ervoor dat zij in lijn met de beslissingen van de Accountantskamer oordeelt. In het verslagjaar is het relatief vaak gelukt om het hogere doel van de klachtencommissie, partijen tot elkaar brengen, te realiseren.

Wat ook opvalt is dat het aantal klachten de laatste jaren afneemt. Deze trend is ook geconstateerd bij andere instanties belast met klachtafhandeling. Nader onderzoek lijkt nodig, mede in het licht van de vraag of de Klachtencommissie voldoende zichtbaar is voor potentiële klagers en is zij laagdrempelig genoeg? Ook de zichtbaarheid voor de leden van de NBA is een punt van aandacht. Draagt de Klachtencommissie voldoende bij aan het lerend vermogen van de beroepsgroep? Gaat er voldoende lerend effect uit van haar beslissingen en haar publicaties?