Werkgroep Onderwijs

De NBA-werkgroep onderwijs (WGO) is een in september 2015 opgericht platform van controlerend accountants die werkzaam zijn voor onderwijsinstellingen. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Actueel

Oranje lijn

Over de commissie - WGO

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De WGO wil daarom:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor onderwijsinstellingen.

Momenteel beperkt de werkgroep zich tot openbaar accountants die actief zijn in de sector als externe accountant, maar het is mogelijk om op den duur ook andere accountants (intern / overheidsaccountants, accountants in business (AiB’s) en controllers, toezichthouders) hierin op te nemen. Verder is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBA-bestuur en de NBA-ledengroepen.

Oranje lijn

Werkterrein: interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk 

De werkgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De werkgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.

Contacten met diverse partijen

Eén van de doelen van de werkgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Inspectie voor het Onderwijs, Algemene Rekenkamer en brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de werkgroep zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de onderwijssector. De werkgroep kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de werkgroep zich op verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemmen met Inspectie voor het Onderwijs, ministerie van OCW en de RJ over nieuwe regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van onderwijsinstellingen;
 • de kwaliteit van de accountantscontrole bij onderwijsinstellingen.
Oranje lijn

Vergaderschema

De werkgroep Onderwijs vergadert in 2021 op:

 • Vrijdag 12 maart 2021
 • Vrijdag 2 april 2021   
 • Vrijdag 25 juni 2021
 • Vrijdag 16 juli 2021
 • Vrijdag 1 oktober 2021
 • Vrijdag 12 november 2021
 • Vrijdag 3 december 2021

Naast de reguliere overleggen van de Werkgroep Onderwijs heeft de Werkgroep ook regelmatig overleg met haar stakeholders.

Oranje lijn

Algemene publicaties

Publieke managementletter voor het mbo: 'Besturen, een vak apart'

In oktober 2014 heeft de NBA een publieke managementletter (PML) getiteld ‘Besturen, een vak apart’ uitgebracht over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze publieke managementletter is onderdeel van een reeks publicaties in het kader van het NBA-beleidsprogramma Kennis Delen.

Oranje lijn

Samenstelling Werkgroep Onderwijs (WgO)

 • I. (Ivo) Wetters RA MSc (voorzitter; Deloitte)
 • drs. J.F. (Jos)  Vermeulen RA (PwC)
 • M. A. (Marien) Rozendaal RA (Van Ree Accountants, SRA)
 • S. (Sandra) van der Veer AA (Flynth)
 • drs. H.E. (Edwin) Oostdijck RA (EY)
 • R.C. (Ruben) Dol MSc RA (Mazars)
 • drs. J.L.C. (Jarry) van Sabben RA (KPMG)
 • drs. N.D. (Natscha) van Schie RA (Onderwijsinspectie; deelnemer)
 • B.K. (Ber) van Zanen (OCW; deelnemer)

Contact

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Secretaris WgO 088 4960 347