Duurzaamheidsverslaggeving

Organisaties kunnen duurzaamheidsverslaggeving gebruiken om verantwoording af te leggen over de duurzaamheidsprestaties die de organisatie in het verslagjaar heeft behaald. Deze vorm van verslaggeving is nog relatief jong en volop in ontwikkeling. Deze pagina biedt een overzicht van de ontwikkelingen en verschillende standaarden die er zijn.  

Het rapporteren over duurzaamheidsprestaties is in de jaren ’80 begonnen met milieujaarverslagen en de milieu-accountant. Daarna heeft de verslaggeving over duurzaamheid zich verder ontwikkeld van people, planet, profit rapporten via MVO-verslagen en geïntegreerde jaarverslagen (integrated reports) tot verplichte verslaggeving over duurzaamheidsinformatie op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële Informatie en vanaf 2024 op basis van de CSRD.

Organisaties kunnen duurzaamheidsverslaggeving gebruiken om verantwoording af te leggen over de duurzaamheidsprestaties die de organisatie in het verslagjaar heeft behaald. Deze transparantie is geschikt voor een brede groep van stakeholders bij de organisatie, zoals werknemers, overheden, NGO’s en ketenpartners. Deze stakeholders gebruiken de informatie over duurzaamheidsprestaties om hun (economische) beslissingen op te baseren. Om de betrouwbaarheid van deze duurzaamheidsinformatie te versterken kan assurance worden verstrekt door een onafhankelijke accountant. Deze assurance wordt ook wel ESG assurance genoemd.

Omdat duurzaamheidsverslaggeving een relatief jonge vorm van externe verslaggeving is, is deze nog volop in ontwikkeling. Dat is ook de reden dat sprake is van een groot aantal rapportagestandaarden, verslaggevingsstelsels en raamwerken die kunnen helpen bij het opstellen van duurzaamheidsverslaggeving.

Op deze pagina behandelen we de meest gebruikte standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving:

Wetgeving/Regelgeving

Opsteller

Verplicht/vrijwillig

Status

Assurance

Jaar

Toelichting

Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (Non-financial reporting directive, NFRD)

EU

Verplicht

Definitief

Nee

2017

Besluit over de rapportage van niet-financiële informatie door OOB’s > 500 medewerkers in het bestuursverslag.

Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid (Non-financial reporting directive)

EU

Verplicht

Definitief

Nee

2017

Besluit over de verplichte rapportage over het diversiteitsbeleid door OOB’s > 500 medewerkers.

EU Sustainable finance package

EU

Nvt

Definitief

Nvt

Nvt

EU pakket aan maatregelen voor duurzame financiering, waarin een aantal belangrijke rapportagevereisten onderdeel van zijn, waaronder de hieronder besproken CSRD, SFDR en EU Taxonomy.

Sustainable finance disclosure regulation (SFDR)

EU

Verplicht

Definitief

Nee

2021

EU Verordening die de informatieverschaffing over duurzaamheid bij financiële dienstverlening verplicht stelt. Onderdeel van de SFDR is verplichte rapportage over de hoeveelheid duurzame omzet, CAPEX en OPEX op basis van de EU Taxonomy voor alle organisaties in scope van de SFDR of van de NFRD.

Taxonomy Regulation

EU

Verplicht

Definitief

Nee

2021

Verordening die het kader ter bevordering van duurzame beleggingen voorschrijft, waarin de activiteiten worden vastgesteld die door de EU als duurzaam zijn geclassificeerd.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

EU

Verplicht

Concept

Ja

2024

Richtlijn inzake de rapportage van duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag door alle grote ondernemingen in de EU op basis van een verplicht verslaggevingstelsel ESRS.

The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors

Securities and Exchange Committee (SEC)

Verplicht

Concept

Ja

2023

Regels voor verplichte rapportage over klimaatgerelateerde risico’s voor SEC-genoteerde organisaties.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

 

Verplicht

Concept

Ja

Nnb.

Richtlijn over de verplichte due diligence op het gebied van duurzaamheid, die ook een aantal rapportagevereisten bevat.

Standaarden

 

 

 

 

 

 

GRI Standards

Global Reporting Initiative (GRI)

Vrijwillig

Definitief

Nee

2016

Wereldwijd veelgebruikt stelsel van rapportagestandaarden voor het rapporteren van duurzaamheidsinformatie.

<IR> Framework (integrated reporting framework)

International Integrated Reporting Council (IIRC), nu onderdeel van IFRS Foundation

Vrijwillig

Definitief

Nee

2010

Raamwerk over geïntegreerde verslaggeving, dat principes geeft voor transparantie over de lange termijn waardecreatie van de onderneming. Het raamwerk geeft principes voor het opstellen van een jaarverslag dat financiële informatie combineert met niet-financiële informatie op basis van het zes-kapitalen model.

Meer informatie over integrated reporting: LINK NAAR SUBSUBPAGINA Integrated Reporting

SASB Standards

Sustainability Accounting Standards Board (SASB), nu onderdeel van IFRS Foundation

Vrijwillig

Definitief

Nee

2019

Sector standaarden die voorschrijven hoe een organisatie in een bepaalde sector kan rapporteren over de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. In het verleden vooral gebruikt door organisaties in de VS, tegenwoordig geintegreerd met de International Sustainability Standards.

International Sustainability Standards (ISS)

IFRS - General Sustainability-related Disclosures

International Sustainability Standards Board (ISSB)

Vrijwillig

Concept

Nee

2024?

Internationale standaarden die vrijwillig kunnen worden toegepast, en door veel partijen worden gezien als de toekomstige standaard voor duurzaamheidsverslaggeving gezien de positie van de IFRS Foundation.

European Sustainability Reporting Standards

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

Verplicht

Concept

Ja

2024

Verplichte standaarden opgesteld om te gebruiken door grote ondernemingen bij de rapportage over duurzaamheidsprestaties op basis van de CSRD.

Greenhouse gas Protocol

World Resources Institute

Vrijwillig

Definitief

Nee

2001

Vrijwillige standaard die methodologie en rapportageprincipes voorschrijft voor het meten en rapporteren over de broeikasgasemissies (CO2-uitstoot) van een organisatie.

TCFD Recommendations

Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vrijwillig

Definitief

Nee

2018

Vrijwillige aanbevelingen voor de rapportage over klimaatrisico’s en -kansen en de financiële gevolgen daarvan voor de ondernemingswaarde.

>>