Digitalisering en de activiteiten van de NBA

De ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie volgen elkaar steeds sneller op. Een aantal van deze ontwikkelingen vinden hun weg in de accountancypraktijk. Op dit moment staan onderwerpen op de agenda zoals cloud computing, SBR, proces mining en RGS. In de nabije toekomst zijn dit wellicht blockchain, augmented reality en cognitieve computersystemen.

Goede automatisering draagt bij aan een efficiënte kantoorpraktijk. Klanten worden beter bediend, terwijl de kostprijs zo laag mogelijk blijft. Daarom is het volgen van ICT-ontwikkelingen binnen de accountancy zo belangrijk.

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (SBR) is de gestandaardiseerde wijze waarmee private en publieke organisaties verantwoordingsrapportages ontvangen. SBR gaat verder dan alleen de standaardisatie van het uit te wisselen bericht (in het XBRL-formaat), zoals een jaarrekening of een aangifte omzetbelasting, maar richt zich ook op de wijze waarop de verantwoordingsrapportages worden verzonden. Bij dit laatste valt te denken aan een uniform identificatie- en authenticatiemiddel, zoals het gebruik van het persoonsgebonden beroepscertificaat.

De NBA heeft een aanpak ontwikkeld om een in XBRL opgestelde verantwoordingsrapportages te voorzien van een accountantsverklaring dat eveneens is opgesteld in het XBRL-formaat. De uitwerking van de SBR Assurance-oplossing staat beschreven in het NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving. Dit groenboek is inmiddels geactualiseerd en doorloopt de diverse NBA-gremia. Nadat het bestuur van de NBA de geactualiseerde versie heeft goedgekeurd, wordt tot publicatie hiervan overgegaan.

De SBR governance kent een aantal niveaus van overleg. De NBA is op elk niveau (SBR Beraad, SBR Platform en SBR Expertgroepen) vertegenwoordigd. Hiermee wordt bewerkstelligt dat naast het behartigen van de strategische belangen ook inspraak is op het operationele niveau om de impact voor de beroepsgroep minimaal te houden. Naast de aanwezigheid in externe overlegorganen, is er ook een NBA werk- en stuurgroep die zich bezighoudt met de diverse SBR assurance onderwerpen.

Referentie GrootboekSchema

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het Referentie GrootboekSchema (RGS). Het RGS zorgt voor een eenduidige codering van financiële gegevens, door de grootboekrekening te koppelen met referentiecodes. Het RGS is de brug tussen de bedrijfsadministratie en de verantwoordingsrapportage.

Sinds mei 2015 is RGS opgenomen in de SBR governance. Nieuwe versies van RGS worden voortaan ook als XBRL-taxonomie gepubliceerd. Naast een overzicht van de referentiecodes bevatten de RGS-publicaties voortaan ook de koppelingen met de Nederlandse Taxonomie en de Bankentaxonomie.

De NBA levert op verzoek van de SBR Governance een bijdrage aan de verder ontwikkeling van RGS.

Bekijk deze video voor ervaringen uit de praktijk

Idensys

Idensys (voorheen eID Stelsel) is de standaard in spé voor de online identificatie en authentificatie en de uitwisseling van gegevens tussen burger, consumenten en ondernemers met het bedrijfsleven en de overheid. Naast online identificatie worden ook middelen ontwikkeld voor machine-to-machine communicatie en het elektronisch ondertekenen van digitale documenten.

De NBA vertegenwoordigt de ‘gebruikers’ van de online identificatie- en authentificatiemiddelen in het Operationeel Beraad van Idensys.

Digicom-overleg

Eén van de belangrijkste afnemers van digitale informatie binnen de overheid is de Belastingdienst. Om het verstrekken en de ontvangst van digitale informatie met de Belastingdienst zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er een overlegplatform geformeerd (genaamd het Digicom-overleg). In dit platform worden operationele ICT-vraagstukken gesignaleerd en behandeld met als doel de communicatie tussen intermediair en de Belastingdienst zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. De NBA is lid van het Digicom-overleg.

Financieringslink (Fink)

Fink is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, dat het proces van aanvragen en verlenen van financiering verregaand moet standaardiseren. Het doel is om de ondernemer sneller duidelijkheid te geven over de mogelijke kansen op kredietverstrekking. In dit proces kunnen intermediairs een belangrijke rol spelen door de aanvragen voor de ondernemers samen te stellen en te versturen.

De NBA neemt deel aan de diverse privaat/publieke overlegvormen binnen het pilotproject Fink.

XML Platform

Extensible Markup Language (XML) is de basisstandaard voor het elektronisch communiceren van gegevens op een gestructureerde wijze. XML is onder andere de basis voor XBRL, de RGS-taxonomie, UBL (elektronisch factureren) en de auditfiles die op verzoek van de Belastingdienst verstrekt dienen te worden.

Om de synergie te bewaken tussen de diverse standaarden en dan voornamelijk bij de auditfiles voor de gegevensuitwisseling uit de diverse administratieve systemen, is er het XML Platform. De NBA is vertegenwoordigt in de stuurgroep van het XML Platform.

Contact

Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy 088 4960 237