Vertogas en CertiQ

COPRO heeft twee protocollen op het gebied van biomassa beoordeeld. Dit betreft de Handleiding Assurancerapportage Biomassa met daarin opgenomen het Controleprotocol Assurancerapportage Biomassa (versie 5.2 d.d. januari 2021) van Vertogas en Bijlage 3A behorende bij artikel 17, tweede lid, onderdeel A van genoemde regeling met daarin opgenomen het Controleprotocol en voorbeeld assurancerapport productie van elektriciteit en/of warmte uit meerdere brandstoffen (versie 1 januari 2020, Stcrt. 2019/37126) van CertiQ. Beide protocollen hebben betrekking op verslagjaar 2020.

COPRO had over de beide protocollen voor verslagjaar 2019 geen oordeel gegeven, in afwachting van de verbeterde versies voor 2020. Nu blijkt dat de versies 2020 nauwelijks afwijken van de versies 2019 en publicatie al plaatsvond, heeft COPRO besloten tot een tussenoordeel.

Tussenoordeel COPRO

Voor bovengenoemde protocollen geldt dat COPRO de daarin opgenomen attentiepunten respectievelijk minimaal uit te voeren onderzoekswerkzaamheden op diverse onderdelen als vaktechnisch niet-uitvoerbaar aanmerkt. Ook de in de protocollen opgenomen assurance-rapporten vertonen tekortkomingen. COPRO is daarom in gesprek gegaan met het Ministerie van EZK over een alternatieve invulling van de opdracht. Hierbij gaat het met name om de reikwijdte van de opdracht, het hanteren van een beperkte in plaats van redelijke mate van zekerheid en het specificeren van de wel/niet uitgevoerde werkzaamheden. COPRO heeft EZK geadviseerd om in dit kader na te denken over een alternatief assurance-rapport.

Advies COPRO aan accountants

In afwachting van de uitkomsten van het overleg met EZK adviseert COPRO accountants om lopende assurance-opdrachten inzake Vertogas en CertiQ nog niet af te ronden en om te wachten met het uitvoeren van geplande assurance-opdrachten. Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Download