Accountantsprotocol Kwaliteitseisen CBM 2020

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2020 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA, de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) en de zeven brancheorganisaties in de sector. Dit zijn: BPBI, NBPB, NBWV, NBBI, NBPM, Mentorschap Nederland en VeWeVe.

Het protocol is beoordeeld door een klankbordgroep van mkb-accountants en door de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) als uitvoerbaar aangemerkt.

Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse praktische modellen voor de accountant.

Wijzigingen 2020

Het protocol vervangt de versie van 2019. Naast een update van de informatie is een aantal verduidelijkingen aangebracht. Onder andere wat betreft:

  • Verduidelijking in procedure mentoren
  • Vermelding aantal deelwaarnemingen per vennoot/maat
  • Nummeren alle onderzoekspunten voor de accountant
  • Punt 2: verduidelijking afwezigheid en vervanging
  • Punt 4: verduidelijking verzekering bij starters
  • Punt 7: verduidelijking klachtenregeling
  • Punt 10: stukken in dossier
  • Uitwerking onderzoekspunten rapport accountant

Blauwe brigade

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om hiermee de administratieve lastendruk te verlagen. Het protocol is namelijk het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA Werkgroep COPRO, de Expertgroep CBM, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de eerder genoemde brancheorganisaties.

Voor een goede afstemming met de praktijk heeft COPRO bovendien gebruik gemaakt van een virtuele klankbordgroep van mkb-accountants. Hierdoor kon een maatwerk product ontstaan voor en in samenwerking met mkb-accountants.