Subsidy Audits Community (SAC)

Sinds 2019 is de Subsidy Audits Community (SAC) actief als een van de eerste NBA communities. Oorspronkelijk opgericht door de subsidiespecialisten van vijf grote accountantskantoren, zijn in de SAC inmiddels tien kantoren vertegenwoordigd.

Door de samenwerking met de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft de SAC aansluiting met de Blauwe Brigade uit de NBA Vernieuwingsagenda.

Doelstelling van de SAC is het dichten van de verwachtingskloof tussen subsidieverstrekker en accountant. Vaak bestaat er een verschil tussen hetgeen de subsidieverstrekker formeel vraagt van de accountant en hetgeen hij in feite verwacht dat deze zal doen. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met de vaktechnische standaarden waaraan de accountant dient te voldoen.

In 2020 is de eerste versie van de Subsidy Audits Community (SAC) handleiding Subsidiecontroles gepubliceerd. Deze handleiding is positief ontvangen door subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en accountants. Ondertussen heeft de SAC suggesties gekregen vanuit diverse stakeholders ter verbetering en uitbreiding van deze handleiding. Daarnaast heeft de SAC geconstateerd dat in de afgelopen twee jaar veel nieuwe subsidieregelingen het licht hebben gezien, onder andere naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Deze ontwikkelingen heeft de SAC ertoe gebracht de handleiding te actualiseren in de vorm van deze handleiding.

Met deze handleiding tracht de SAC de dialoog tussen subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en accountants verder te stroomlijnen. Door inzicht te geven in de werkwijze van de accountant en de hierbij in acht te nemen standaarden levert de SAC een bijdrage aan de verdere uniformering van subsidiecontroles en de daarbij te hanteren normenkaders .

De Handleiding vormt in de praktijk een aanvulling op de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 van de NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO). Naast de bespreking van algemene uitgangspunten gaat het document in op de controle van subsidievoorwaarden, in het bijzonder de controle van personele en materiële kosten. Ook legt de handleiding enkele discussiethema’s neer, waaronder over materialiteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Doel van de SAC is om deze discussiethema’s medio 2023 tijdens een of meer rondetafel bijeenkomsten te bespreken met belanghebbende partijen.

De uitvoering van het accountantsonderzoek is onderhevig aan evolutie als gevolg van aanpassingen in de accountantsregelgeving en de kwaliteitsagenda van de NBA. Er zijn grote verschillen in de aanpak van 10 jaar geleden en de huidige aanpak. De verwachting is dat dit niet de laatste actualisatieslag zal zijn. Voor verdere verbeteringen staan we altijd open, suggesties zijn van harte welkom.

Kantoren die momenteel in de SAC vertegenwoordigd zijn:

  • BakerTilly
  • Deloitte
  • Dubois & Co
  • EY
  • Grant Thornton
  • HLB Blömer
  • KPMG
  • Mazars
  • PwC
  • WITh Accountants

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter (Guido Willems, willems.guido@kpmg.nl) of de secretaris (René Wolfert, rene.wolfert@pwc.com).