Examinator

De examinatoren worden door de Raad benoemd. Je examen wordt door twee examinatoren afgenomen. De examinator neemt als voorbereiding op je praktijkexamen eerst je portfolio door. Voordat je examen plaats vindt, bespreekt je examinator eveneens je portfolio met de mede-examinator. Om het verschil in taken en verantwoordelijkheden te onderstrepen, wordt in de Nadere Voorschriften op de Praktijkopleidingen AA /  RA een splitsing gemaakt tussen de eerste examinator en de tweede examinator.  De eerste examinator heeft bij de vaststelling van het examenresultaat de doorslaggevende stem.

Competentieprofiel Examinator

De examinator voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met het competentieprofiel voor de examinator. In dit profiel is beschreven aan welke competenties de examinator moet voldoen. Examinatoren worden benoemd door de Raad voor de Praktijkopleidingen (Raad). De Raad toetst of de examinatoren aan dit competentieprofiel voldoen. Examinatoren worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Download competentieprofiel Examinator