Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan het bestuur zich laten adviseren door de Commissie voor de bezwaarschriften. Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan het besluit en bezwaarschrift worden toegelicht.

De commissie stelt vragen als dat nodig is. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven. De commissie brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het bestuur op het bezwaarschrift. Het bestuur kan slechts gemotiveerd van het advies afwijken. Bij afwijking wordt het advies met de beslissing op bezwaar aan de bezwaarmaker toegezonden.

Beroep tegen een beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Samenstelling

De heer mr. dr. J.A.F. (Hans) Peters

voorzitter

Mevrouw L.F.A. (Lizette) Heijdra RA MSc

De heer mr. T. van de Bospoort AA RB

De heer mr. J. (Jerry) Brohm

secretaris

Arjen Sukkel

088 4960 284
Juridische grondslag