De adviescommissie krijgt tot taak om namens het bestuur te beslissen of voorlopig te beslissen op individuele verzoeken tot afgifte van een VVV. De adviescommissie heeft verder tot taak om het bestuur te adviseren over het te hanteren beleid ten aanzien van de afgifte van een VVV en de eisen die gesteld moeten worden aan het examen en eventuele vrijstellingen van het examen, waarbij wordt aangesloten bij de intenties van de NBA om het toelatingsbeleid te verruimen.

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke taak om de VVV af te geven aan in het buitenland gekwalificeerde accountants, die in Nederland als AA, RA en/of externe accountant werkzaam willen zijn, overgedragen van de CEA aan de NBA. De wijziging is het gevolg van een gezamenlijk verzoek van de NBA en CEA aan het ministerie van Financiën om de Wet op het accountantsberoep te wijzigen. Met deze overdracht zijn de verantwoordelijkheden voor de afgifte van de VVV en het (doen) afnemen van het vakbekwaamheidsexamen, waar de NBA al voor verantwoordelijk was, bij één instantie komen te liggen.

Samenstelling en rolverdeling

  • De heer prof. J.P.J. Verkruijsse RA RE, voorzitter
  • De heer prof. dr. R.H.G. Meuwissen RA
  • De heer J. Buchel

Contact

Ilonka Tichelaar

Beleidsmedewerker bij Lerend Beroep