Constateert u dat een accountant in strijd met de wet- en regelgeving handelt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Accountantskamer.

Hiervoor geldt de eis dat de klacht betrekking moet hebben op het beroepsmatig handelen van de accountant. Meer specifiek gaat het om het beroepsmatig handelen van de accountant in strijd met de wet- en regelgeving en het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

Anders dan bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie NBA hoeft de gedraging van de accountant waarover u de klacht indient niet specifiek jegens u te zijn gericht. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat ook de beroepsorganisatie, de NBA, een klacht kan indienen bij de Accountantskamer. Dit zal de beroepsorganisatie overwegen als bijvoorbeeld een van haar leden veroordeeld is voor een strafbaar feit en dit aan de werkzaamheden van een accountant raakt.

Voorwaarden

De wet en het procesreglement van de Accountantskamer stellen een aantal voorwaarden aan het indienen van een klacht bij de Accountantskamer. Zo moet het klaagschrift ondertekend zijn en verder minimaal de volgende informatie bevatten:

 • de naam en het adres van klager
 • de naam en het kantooradres en, indien bekend, het woon- en e-mailadres van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft
 • de feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel wordt gevraagd
 • de datum waarop het handelen of nalaten van de betrokken accountant waarop de klacht betrekking heeft door u is geconstateerd
 • de datum waarop of de periode waarin het handelen of nalaten van de betrokken accountant zich heeft voorgedaan

Bij het klaagschrift dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken te worden meegestuurd.

Indieningstermijn

De gedraging waarover u wilt klagen mag niet langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden. Overweegt u eerst uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA en daarna eventueel bij de Accountantskamer, dan is het van belang zich te realiseren dat een procedure bij de Klachtencommissie NBA die verjaringstermijnen in beginsel niet stuit.

Voor het indienen van klachten bij de Accountantskamer gold tot 1 januari 2019 dat de gedraging niet langer dan zes jaar geleden mocht hebben plaatsgevonden en bovendien dat de gedraging niet langer dan drie jaar geleden door u mocht zijn geconstateerd. In verband met de verlenging van de verjaringstermijn naar tien jaar is overgangsrecht ingesteld. Het overgangsrecht komt er kort gezegd op neer, dat als de mogelijkheid om een klacht in te dienen onder het oude recht op 1 januari 2019 verjaard is, er daarna niet alsnog over de gedraging een klacht kan worden ingediend omdat deze nog wel minder dan tien jaar geleden plaatsvond. Dit overgangsrecht kan op dit moment nog van belang zijn voor het indienen van een klacht bij de Accountantskamer.

Procedure

Hier de procedure in het kort:

 • Na ontvangst van uw klaagschrift wordt nagegaan of de klacht al door het accountantskantoor of de Klachtencommissie NBA is behandeld. Als de klacht zich daartoe leent kan de voorzitter van de Accountantskamer de klacht – voordat deze in behandeling wordt genomen – doorsturen naar de secretaris van de Klachtencommissie NBA. Die zorgt er in overleg met u voor dat de klacht wordt voorgelegd aan de gewenste instantie.
 • Gekeken wordt of uw klacht aan alle daarvoor geldende eisen voldoet. Is dat niet het geval, dan kan de Accountantskamer u in de gelegenheid stellen om het klaagschrift binnen een bepaalde termijn aan te vullen.
 • De betrokken accountant krijgt vervolgens de gelegenheid om hier in beginsel binnen vier weken schriftelijk op te reageren. Het is mogelijk dat de Accountantskamer u daarna weer in de gelegenheid stelt hierop te reageren en, tot slot, de accountant.
 • Na de schriftelijke ronde worden partijen opgeroepen voor een openbare zitting om in elkaars aanwezigheid te worden gehoord. Hiervoor kunnen getuigen en deskundigen worden opgeroepen.
 • Na de sluiting van het onderzoek ter zitting kan onmiddellijk mondeling uitspraak worden gedaan. Meestal volgt een schriftelijke uitspraak.

Samenstelling

De Accountantskamer bestaat in meerderheid uit rechters aangevuld met accountants en/of deskundigen op het gebied van door accountants verrichte werkzaamheden. Deze accountants en/of deskundigen vervullen een belangrijke rol bij de vaktechnische beoordeling van een zaak.

Beslissing en beroep

De Accountantskamer doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak vermeldt de gronden en de voorschriften waarop de uitspraak berust en eventueel de tuchtrechtelijke maatregel die wordt opgelegd. Tuchtrechtelijke maatregelen die de Accountantskamer kan opleggen zijn:

 • een waarschuwing;
 • een berisping;
 • een geldboete tot € 7.600,-;
 • tijdelijke doorhaling voor ten hoogste één jaar van de inschrijving in het accountantsregister; en
 • doorhaling. Daarbij bepaalt de Accountantskamer binnen welke termijn de betrokken accountant niet opnieuw in het register kan worden ingeschreven. Deze termijn bedraagt maximaal tien jaar.

De geldboete kan gezamenlijk met een van de overige maatregelen worden opgelegd.

Een afschrift van de beslissing van de Accountantskamer wordt gestuurd naar de betrokken partijen en naar de beroepsorganisaties. Bent u het niet eens met de beslissing van de Accountantskamer, dan kunt u binnen zes weken na de uitspraak beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook voor de betrokken accountant en de beroepsorganisaties staat beroep bij deze instantie open.

Kosten en duur procedure

Voor het in behandeling nemen van een klacht bij de Accountantskamer is € 70,- griffierecht verschuldigd. Als de Accountantskamer oordeelt dat de klacht gegrond is, krijgt u dit bedrag terug van de betrokken accountant. Voor de procedure bij de Accountantskamer geldt geen beslistermijn. De duur van de behandeling van een klacht door de Accountantskamer is mede afhankelijk van de complexiteit van de klacht. Zo kan de Accountantskamer het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek noodzakelijk achten of partijen de opdracht geven een standpunt nader te onderbouwen. De meeste klachten zijn echter binnen 26 weken afgehandeld. De ervaring leert dat met de behandeling in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven ongeveer anderhalf jaar gemoeid is.

Rol beroepsorganisatie

Als er ernstige bezwaren tegen een accountant zijn, kan het met het oog op de bescherming van het algemeen belang gewenst zijn de accountant met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen, ook tijdens de procedure. De voorzitter van de NBA kan de Accountantskamer zelfs vragen de inschrijving van de accountant in het register tijdelijk door te halen. Zij vragen in dat geval daartoe een voorlopige voorziening aan de Accountantskamer.

Een bijzondere rol is weggelegd voor de beroepsorganisaties als de klager de klacht intrekt en de Accountantskamer beslist dat, gelet op de handhaving van het algemeen belang bij een goede beroepsuitoefening, de behandeling moet worden voortgezet. In dat geval wordt de behandeling van de klacht voortgezet als ware het een klacht van de voorzitter van NBA.

Jurisprudentie

Uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en op www.rechtspraak.nl.

Sinds 2011 worden samenvattingen van een groot deel van de tuchtrechtuitspraken gepubliceerd op www.accountant.nl. De samenvattingen bevatten links naar de volledige uitspraken.

Contactgegevens van de Accountantskamer

Accountantskamer

Secretariaat en kabinet van de voorzitter
088 - 361 38 87 / 967

Postbus 10067
8000 GB Zwolle
www.accountantskamer.nl