NBA: rapport MCA goede aanzet tot verbetering

4 november 2016

Het eerste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) is gedegen en biedt waardevolle aanbevelingen voor het ingrijpende veranderproces van de accountantssector. De ingezette verbeteringen zullen in onverminderd tempo worden voortgezet en vereisen op punten verdieping en prioritering. Dat stelt de NBA in een reactie op het eerste rapport van de MCA, dat vandaag is gepresenteerd.

De NBA is verheugd met de constatering van de commissie dat er sinds 2014 op alle fronten binnen de sector vorderingen zijn gemaakt. Voorzitter Pieter Jongstra: “We moeten het gaspedaal wel ingedrukt houden. Daarbij gaat het erom dat de ingezette veranderingen effectief zijn. We zijn blij dat de commissie ons daarin een spiegel voorhoudt.” De NBA deelt de constatering van de commissie dat het onverstandig is op dit moment nieuwe maatregelen in te voeren. Het ingezette verbeterproces vraagt om een duidelijkere structuur en nieuwe accenten.

Complexe vraagstukken 

In het rapport vraagt de commissie aandacht voor enkele vraagstukken die niet of gedeeltelijk door maatregelen uit het huidige verbeterplan opgelost worden. De NBA is van mening dat de thema’s fraude, kwaliteit en de balans tussen cliënt- en publiek belang binnen haar directe taakgebied vallen en neemt het voortouw in het formuleren van een aanpak. De beroepsorganisatie is daarnaast bereid om bij te dragen aan een dialoog over vraagstukken als marktordening, verdienmodellen en partnermodellen. Het gaat hier om gecompliceerde vraagstukken die tijd vergen en veelal ook internationaal in het accountantsberoep aan de orde zijn. Daarom wijst de NBA op het belang van een realistische benadering.

Kwaliteitsgerichte cultuur

De commissie benadrukt het belang van een duurzame gedrags- en cultuurverandering. De NBA vindt het positief dat inmiddels meer dan honderd kantoren deelnemen  aan de, door de NBA ontwikkelde, cultuurmeter. Dat brengt het gesprek over een kwaliteitsgerichte organisatiecultuur op gang. De resultaten van de brede nulmeting zullen gebruikt worden voor verdere planvorming. Ook vindt de NBA het van groot belang dat het lerend vermogen van de sector toeneemt. Ook dat is onderdeel van een kwaliteitsgerichte cultuur. De NBA wil met de MCA in gesprek gaan over de mate waarin een oorzakenanalyse op dit moment kan bijdragen aan het vergroten van het lerend vermogen.

Over ‘In het Publiek Belang’

In de tweede helft van 2014 is de accountantssector gestart met het hervormingsprogramma 'In het Publiek Belang'. Dit verbeterplan bevat 53 maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole met als doel om het vertrouwen in het accountantsberoep te herwinnen.  Het verbetertraject loopt van 2014 t/m 2019.

Over de MCA

De Monitoring Commissie Accountancy is een onafhankelijke commissie ingesteld als één van de 53 maatregelen uit het verbeterplan. Zij is ingesteld om onafhankelijk de invoering, werking en gevolgen van het hervormingsprogramma te monitoren.