Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad is de maatschappelijke filter voor uitkomsten en signalen uit het programma Kennis Delen en legt de verbinding met ontwikkelingen in de samenleving. De raad brengt driemaal per jaar een publicatie uit. Dit kan een publieke managementletter (PML) zijn, een open brief of een discussierapport. Bij de keuze van sectoren en thema's gaat de Signaleringsraad uit van een aantal criteria.

Vergaderingen 2019

  • 19 februari
  • 24 juni
  • 7 oktober

Samenstelling van de Raad

De NBA-Signaleringsraad bestaat uit zes leden, waarvan één lid niet-accountant. Voor de leden is een profielschets opgesteld.

Tineke Bahlmann

Hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft zij zitting in diverse raden van toezicht. Verder maakt zij deel uit van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank en is zij lid van het Curatorium van de Governance University.

Gineke Bossema

Mevrouw Bossema werkt sinds 2005 als accountant en adviseur in de zorgverzekeringssector bij KPMG, met grote zorgverzekeraars in haar portefeuille. Jaarlijks organiseert zij de Actualia Zorg bij KPMG.

Martin Hoogendoorn (voorzitter)

Hoogleraar externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot medio 2014 was hij partner bij EY.

Karin Hubert

Financieel directeur bij de Technische Universiteit Delft. Hiervoor heeft zij gewerkt als directeur Finance & Control SVB, als directeur Auditdienst SVB, als hoofd Internal Audit van Holland Casino en als openbaar accountant bij KPMG.

Gerard van Olphen

CEO van de APG Groep. Hiervoor vervulde hij diverse functies in de financiële sector.Zo was hij van 2002 tot 2013 Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook werd aangesteld als vicevoorzitter van de RvB.

Carel Verdiesen

Zelfstandig gevestigd accountant. Docent cursussen beroepsreglementering voor onder andere NBA en SRA, plaatsvervangend lid van de Accountantskamer en vice-voorzitter vereniging Novaa.

Namens de NBA

Aanwezig bij de bijeenkomsten van de NBA-Signaleringsraad namens het NBA bureau zijn: Robert Mul, Director Public Trust en als NBA MT-lid verantwoordelijk voor het programma Kennis Delen en Michèl Admiraal, secretaris NBA-Signaleringsraad, eindredacteur en programmamanager Kennis Delen.