Bezwaarschriftenprocedure

Bent u het oneens met een bestuursbesluit van de NBA? Dan heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur (Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam). Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Zodra het bezwaarschrift binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Commissie voor de bezwaarschriften

Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan het bestuur zich laten adviseren door de Commissie voor de bezwaarschriften. Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Bij de hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van de NBA aanwezig en ook die mag reageren op uw bezwaarschrift.

De commissie stelt vragen als dat nodig is. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven. De commissie brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het bestuur op uw bezwaarschrift. Het bestuur kan slechts gemotiveerd van het advies afwijken. Bij afwijking wordt het advies met de beslissing op bezwaar aan de bezwaarmaker toegezonden.

Beroep tegen een beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Vragen?

De heer mr. A. (Arjen) Sukkel secretaris