Commissie Eindtermen Accountants­opleiding

Toezicht op de praktijkopleidingen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft eindtermen opgesteld voor de praktijkopleidingen AA en RA. Tijdens je praktijkopleiding moet je aan deze eindtermen voldoen. De Raad voor de Praktijkopleidingen moet er voor zorgen dat de eindtermen van de CEA worden gerealiseerd. Door toezicht uit te oefenen op de Raad bewaakt de CEA dat de praktijkopleidingen AA en RA aan de eindtermen van de CEA voldoen. 

Nieuwe eindtermen vanaf 1 januari 2016

De CEA heeft op 16 december 2015 nieuwe opleidingseisen vastgesteld voor accountants. Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen tot AA en RA, met daarin extra aandacht voor gedragsaspecten. CEA verwacht dat de nieuwe opleidingseisen zullen bijdragen aan het versterken van de kwaliteit en relevantie van door accountants geleverde diensten en daarmee aan het vertrouwen in het toekomstig functioneren van accountants ten behoeve van het maatschappelijk verkeer als zodanig.

Wettelijke grondslag

De CEA is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld per 1 oktober 2006. CEA vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).

Overgangsregeling

De CEA heeft een overgangsregeling vastgesteld voor de invoering van de eindtermen 2016. De overgangsregeling geeft onder meer aan wanneer de nieuwe eindtermen moeten zijn ingevoerd en tot wanneer je uiterlijk onder de oude eindtermen voor de theoretische en de praktijkopleidingen kunt afstuderen. Er is een overstapregeling voor studenten die tijdens hun opleiding willen overstappen van de oude naar de nieuwe  (praktijk)opleiding MKB of Assurance.

Aan trainees die zich op of na 1 september 2017 inschrijven voor de nieuwe praktijkopleiding of vanaf deze datum overstappen kunnen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot deficiënties (verschillen tussen de oude en de nieuwe eindtermen). Dit geldt voor trainees die het theoretische deel van de accountantsopleiding onder de oude eindtermen afgerond hebben of nog zullen afronden. De Raad voor de praktijkopleidingen zal in september 2017 een deficiëntieregeling publiceren. De definitieve inhoud hiervan moet nog worden vastgesteld. In ieder geval is duidelijk dat de eventuele deficiënties gedurende de praktijkopleiding kunnen worden behaald door middel van zelfstudie of het volgen van een deficiëntieprogramma bij een onderwijsinstelling.