Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de facultatieve eindtermen voor de beide varianten. Voor Assurance is dat de eindterm FA-8-3b. Voor de opleiding Accountancy MKB betreft dat de eindtermen van de vakgebieden financiering, management accounting & control, strategie, leiderschap en organisatie en recht. In het eindtermenrapport worden deze eindtermen, aangeduid door haakjes om het beheersingsniveau (dus: (A), (B) of (C)).

Assurance

Eindterm FA-8.3b, die ziet op het beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een (beursgenoteerde) vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de van toepassing zijnde IFRS, is alleen van toepassing wanneer een trainee in de praktijk betrokken is bij de controle van een dergelijke jaarrekening. Voor trainees die in hun praktijk niet betrokken zijn bij de controle van een jaarrekening op basis van IFRS, geldt dat zij door te voldoen aan eindterm FA-8.1 ervaring opdoen met het beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een NV of BV is opgemaakt in overeenstemming met de normen zoals deze zijn begrepen in Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. Deze laatste eindterm is overigens ook verplicht voor trainees die in de praktijk ook betrokken zijn bij de controle van jaarrekeningen op basis van IFRS.

MKB

Voor de eindtermen van de vakgebieden audit & assurance, financial accounting, internal control & accounting information systems, gedrag, Ethiek en besluitvorming, fiscaliteit en boekhouden bestaat geen keuzemogelijkheid. De desbetreffende eindtermen dienen door alle trainees in de praktijk te worden behaald. Voor de eindtermen van andere vakgebieden, financiering, management accounting & control, strategie, leiderschap en organisatie en recht geldt dat de trainee, afhankelijk van zijn werkomgeving, een evenwichtige keuze moet maken uit de desbetreffende eindtermen. Het totaal aantal uren dat minimaal besteed moet worden aan de eindtermen van het vakgebied assurance bedraagt 250 (of 150 plus begeleidingsdagen). Het totaal aantal uren dat minimaal besteed moet worden aan de eindtermen van de andere vakgebieden bedraagt 1.250.