Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid te verlengen tot eind 2024. Leden hebben dus nog tot en met 31 december 2024 om invulling te geven aan dit PE-thema. 

Duurzaamheid wordt in dit kader breed ingestoken, zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance). Je moet minimaal acht uur aan dit onderwerp besteden.

Leden die het verplichte thema Duurzaamheid doorschuiven naar 2024, wordt gevraagd hierover een vermelding op te nemen in hun PE-portfolio 2023, om eventuele verwarring daarover te voorkomen. 

Doelstelling van dit verplichte onderwerp

Vanaf boekjaar 2024 moeten grote ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast krijgen ook accountants in andere rollen dan de controlerend accountant steeds vaker te maken met duurzaamheid in hun beroepspraktijk. Bijvoorbeeld als opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven. Ook deze accountants hebben meer kennis nodig om deze rol goed te kunnen vervullen in de praktijk.

Voor wie?

Vanwege dit grote belang geldt dit verplichte onderwerp in 2023/2024 voor alle NBA-leden met een PE-verplichting. De invulling van deze verplichting bepaal je zelf. NBA-leden hebben verschillende werkomgevingen en krijgen daarom op verschillende manieren met duurzaamheid te maken. Naast diversiteit in werkomgevingen is er ook sprake van een niveauverschil. Niet alle accountants zijn al bezig met dit onderwerp, terwijl sommige accountants bijvoorbeeld al in een expertrol adviesdiensten aanbieden op het gebied van duurzaamheid.

Niet nog een keer

Voor leden die in 2023 al invulling aan het verplichte thema Duurzaamheid hebben gegeven, geldt uiteraard dat zij dit niet nogmaals hoeven te doen. Als hun werkzaamheden extra leerinterventies op het gebied van duurzaamheid vragen, kunnen hiertoe wel extra leerdoelen in het PE-portfolio voor 2024 worden opgenomen. 

Naar verwachting zal dat in ieder geval van toepassing zijn voor accountants die assurance bij CSRD-informatie in het bestuursverslag gaan verstrekken.

Consultatie

De NBA legt de competentievereisten voor accountants die CSRD-assurance willen verlenen ter consultatie voor aan de leden. Deze vereisten kunnen ook als basis dienen voor het opstellen van leerdoelen over het onderwerp duurzaamheid in het PE-portfolio 2024.

Geen nieuw PE-onderwerp

Het NBA-bestuur heeft besloten om voor 2024 geen nieuw PE-onderwerp als verplicht aan te merken voor alle leden.

Nieuwe leden

Als je in 2023 bent ingeschreven in het register, word je PE-plichtig per 2024 en dan geldt het voldoen aan het verplichte thema Duurzaamheid niet voor jou omdat het gaat om een verplichting doorgeschoven uit 2023.

Het formuleren van leerdoelen en leerinterventies

Net als bij de andere leerdoelen in het PE-portfolio, formuleer je ook voor het verplichte thema een leerdoel SMART en selecteer je vervolgens een leerinterventie binnen de kaders van je werkzaamheden en jouw niveau over dit onderwerp. Naast een cursus kan dit bijvoorbeeld ook een e-learning, intervisie of literatuurstudie zijn. Na het afronden van de leerinterventie reflecteer je in je PE-portfolio volgens een beproefde methode zoals die van STARR of Korthagen hoe het geleerde is toegepast (of toegepast gaat worden) in de beroepspraktijk.

Ontwikkelaanpak op maat

Om jou wat meer richting te geven bij het formuleren van leerdoelen en leerinterventies is een ontwikkelaanpak op maat gemaakt. Aan de hand van twee vragen (werkveld én niveau) kom je uit bij een ontwikkeladvies. Je bepaalt uiteindelijk zelf je leerdoel en de wijze waarop je invulling geeft aan het verplichte thema.