Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations. 

Na goedkeuring door het bestuur en de Minister van Financiën is de NV NOCLAR op 4 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2018 nr 67999). Hiermee zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief. Op 1 januari 2019 treedt de NV NOCLAR in werking.

Project Toepassing NV NOCLAR (2022)

De NV NOCLAR (NOCLAR) zijn ruim 2 jaar geleden in werking getreden. De  NBA-subcommissie Ethiek wil in 2022 onderzoeken of de NV NOCLAR goed geland is bij de leden; als toepasbaar wordt ervaren; en/of juist is ingericht. Hiertoe is een projectplan opgesteld. Lees meer over dit project »

Wat is NOCLAR?

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient u volgens de VGBA al actie te ondernemen als u een overtreding van regelgeving constateert. Zie ook de transponeringstabel NOCLAR.

Op wie van toepassing?

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van wat u doet. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij wettelijke controles of een samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoert. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet. Ter verduidelijking hebben we dit met kleuren aangegeven in de leeswijzer NV NOCLAR.

Waarom NV-NOCLAR?

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationale standaard te implementeren in Nederland.

Handreiking 1150: Rapporteren ‘Controleaanpak frauderisico’s’

De NBA publiceerde op 13 oktober 2022 een nieuwe NBA Handreiking over rapporteren over Controleaanpak frauderisico’s in de  controleverklaring. NBA Handreiking 1150 geeft hierover nadere uitleg.

NBA-vertrouwenspersoon

Staat u bij de toepassing van NV NOCLAR voor ethische dilemma’s waarmee u niet binnen uw eigen organisatie terecht kunt? En heeft u wel behoefte het dilemma in een vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot te bespreken? Neem dan contact op met een NBA-vertrouwenspersoon

Veelgestelde vragen