Al sinds juni 2022 geldt een algeheel verbod op het verlenen van accountancydiensten aan Rusland. Een uitzondering bestond voor dienstverlening aan in Rusland gevestigde organisaties waarover Nederlandse (of andere binnen de EU gevestigde) organisaties control (door eigendom en/of zeggenschap) hebben. Als gevolg van verdere aanscherpingen van het sanctiebeleid vervalt deze uitzonderingspositie per 20 juni a.s. Vanaf dat moment zal toestemming moeten worden gevraagd aan de relevante nationale autoriteit; in Nederland is dat de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU@douane.nl). Deze instantie zal de noodzakelijkheid van de accountantswerkzaamheden beoordelen voordat zij toestemming verleent.

Deze wijziging heeft gevolgen voor de betrokkenheid van de Nederlandse groepsaccountant bij de controlewerkzaamheden voor groepsdoeleinden als ook bij de controle van de statutaire jaarrekening van de in Rusland gevestigde dochter. NBA Alert 45 (met name Paragraaf 3.3.2) zal op dit punt zo spoedig mogelijk worden aangepast.