Op dinsdag 12 maart heeft minister Van Weyenberg van Financiën gereageerd op de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister onder andere zijn teleurstelling uit over de snelheid waarmee verbeteringen gerealiseerd worden.

NBA-voorzitter Kris Douma: "Dat onderschrijf ik. Er zijn al wel stappen gezet, maar per saldo ben ik het eens met de minister dat het sneller moet en kan." Douma wijst op wat er al gedaan is: "We werken aan verdergaande transparantie in het publiek belang en nog steeds zijn wij voornemens om ook bij transparantie over werkzaamheden inzake fraude en continuïteit stappen te zetten ten aanzien van eventuele bevindingen. Dat hebben we eerder ook toegezegd."

Douma vervolgt: "Wij zouden bijvoorbeeld ook graag aan de slag gaan met ISQM (de internationale standaarden over kwaliteit), maar wachten nog op de minister, die eerder naar de Kamer heeft aangegeven dat de NBA geen regels voor accountantsorganisaties zou moeten stellen."

Rol NBA

De minister benoemt in de brief ook expliciet de rol van de NBA en geeft aan te willen onderzoeken of de kwaliteit van het huidige stelsel van beroepsreglementering voldoende is geborgd. Douma: "Ik begrijp waarom de minister dat wil. Wij werken graag mee aan zo'n onderzoek, om te zien of en hoe wij onze positie in het regelgevend proces kunnen versterken. En dat geldt ook voor het proces van kwaliteitsbevordering."

"De NBA heeft onlangs hierop al een wijziging doorgevoerd; zo hebben wij het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering (BOB) ingesteld, dat tot taak heeft om met een 'blik van buiten' naar voorgestelde beroepsregelgeving te kijken, met de bevoegdheid om geschilpunten te escaleren. De voorzitter van dat nieuwe orgaan wordt bij de ledenvergadering van de NBA in juni voorgedragen voor benoeming en hopelijk kan het BOB kort daarna zijn taken oppakken."

Gesprek

Op woensdag 20 maart aanstaande voert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met een aantal partijen over de Wijzigingswet accountancysector. Namens de NBA zal Kris Douma aan dat gesprek deelnemen. Ook SRA en AFM zullen hierbij vertegenwoordigd zijn.